Skuteczne zarządzanie zespołem pracowniczym

Trening daje wiedzę i umiejętności związane z funkcjami menedżerskimi, kierowaniem ludźmi, motywowaniem ich, koordynacją zespołowego działania i osiągania zamierzonych celów firmowych. Forma to głownie aktywne ćwiczenia z krótkimi wykładami i prezentacjami uczestników.

W poszczególnych blokach tematycznych przewidujemy trzy formy czyli wprowadzenie, ćwiczenia i interpretację zachowań uczestników. Każdy temat obejmuje mniej więcej dwie godziny dydaktyczne i wymaga aktywności nie tylko prowadzącego ale i wszystkich uczestników, gdyż przygotowane są gry, zabawy, zadania i testy psychologiczne.

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKIpsycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

1. Wprowadzenie

Systemy w organizacji – siedem „S”; podstawowe funkcje menedżera. Lider a kierownik, czynniki psychologiczne w firmie: percepcja społeczna, emocje, intuicja, kreatywność. Stabilność i zmiana. Modele zarządzania w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.

Metoda: wykład i dyskusja, przykłady .

2. Komunikacja w firmie:

Istota komunikowania : funkcje informacyjne, pragmatyczne, ewaluacyjne i meta – komunikacyjne; wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery i trudności. Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji. Komunikacja perswazyjna – sztuka przekonywania. Pozytywne komunikaty.

Metoda: gry grupowe, interpretacja tekstów, testy samooceny.

3. Zespoły pracownicze.

Formalne i nieformalne grupy w firmie. Struktury i procesy grupowe. Grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów. Przywództwo zadaniowe i emocjonalne. Style kierowania. Budowanie spójności grupy.

Metoda: ćwiczenia w zakresie team building, wykład, przykłady.

4. Konflikty i napięcia, stres w pracy

Rodzaje i źródła konfliktów, sposoby zarządzania konfliktami, źródła i mechanizmy konfliktów, indywidualne i strukturalne przyczyny stresu, techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych, sposoby relaksacji,

Metoda: ćwiczenia i zadania grupowe, testy psychologiczne, menedżerskie gry negocjacyjne.

5. Osobowość i motywacja

Cechy sprzyjające sukcesowi w zarządzaniu, modele sprawdzone: Covey, Maltz, Waitley, Bales, Blanchard i inni.. Syndrom pozytywnego myślenia, motywacje pro – rozwojowe. Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe . Potrzeby , normy, nastroje i standardy motywacyjne. Motywacje destrukcyjne i konstruktywne.

Metoda : wykład, dyskusja, testy psychologiczne, ćwiczenia symulujące sytuacje zawodowe.

6. Negocjacje wewnętrzne – procesy uzgadniania stanowisk i sposobów postepowania w sytuacjach rozbieżności poglądów w ramach koordynacji wewnątrzfirmowej. Rola publicznych, oficjalnych opinii i rola nieformalnych kontaktów pracowniczych. Style negocjacji, procesy i sposoby szukania porozumienia na różnych szczeblach organizacyjnych.

Zapytaj o to szkolenie