Zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym

11 czerwca 2024 roku – godz. 09.00 – 15.00 – webinarium

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy, umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji tak, aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS.

Podczas tego szkolenia omówimy:

 • czytanie odpisów z KRS,
 • pełnomocnictwo, prokura,
 • działanie przez członków zarządu,
 • aneksy

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

 1. Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Rodzaje przedsiębiorców i miejsce ich rejestracji. Osoby uprawnione do reprezentacji w/w w kontekście poszczególnego rodzaju spółek – prawo do podpisywania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników…
 2. Analiza odpisów z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
 3. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 4. Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
 5. Pozostałe podmioty wpisywane do KRS poza przedsiębiorcami.
 6. Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
 7. Kiedy wpis do KRS jest dokonany?
 8. Czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?
 9. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Dlaczego spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i statusu przedsiębiorcy? Zasady weryfikacji spółki cywilnej i odbieranych od niej dokumentów przy zawieraniu umów.
 10. Zasady podpisywania umów przez pełnomocników. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa. Kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego? Kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej? Błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw. Czym różni się pełnomocnictwo od prokury?
 11. Zasady podpisywania umów przez prokurentów. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera. Analiza odpisu z KRS w kontekście prokury i jej rodzajów.
 12. Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zarząd a zarządca. Co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa. Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa. Kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele. Pojęcie lokalu.
 13. Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami. Jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej. Analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.
 14. Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować. Czy można kserować dowody osobiste? Problematyka odbierania numeru pesel i NIP.
 15. Czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem w przypadku umów o dostawę mediów?
 16. Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe. Problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.
 17. Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach.
 18. Czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?
 19. Zasady aneksowania umów.
 20. Podstawowe błędy pojawiające się przy sporządzaniu umów.
 21. Problematyka kar umownych (niedoszacowania i przeszacowania kary umownej).
 22. Formy czynności prawnych. Czy można drogą e-mailową wypowiedzieć umowę zawartą na piśmie? Co to jest forma dokumentowa.
 23. Opóźnienie i zwłoka w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Czy się od siebie różnią? Uprawnienia w razie w/w.
 24. Umowa jako element wizerunku firmy.

550 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm finansowanych z budżetu Państwa, które do karty zgłoszenia dołączą oświadczenie, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz będzie finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych wystawiamy faktury VAT ze stawką zwolniony.

W tym wypadku cena netto = cenie brutto.

Harmonogram szkolenia:

 • 08.45 – 09.00 logowanie
 • 09.00 – 10.30 szkolenie
 • 10.30 – 10.45 przerwa
 • 10.45 – 12.15 szkolenie
 • 12.15 – 12.30 przerwa
 • 12.30 – 15.00 szkolenie

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS