Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych

TERMIN SZKOLENIA

03 pażdziernika 2024 roku – godz. 09.00 – 15.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się najmem komercyjnym. Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.

Podczas szkolenia omawiane są także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek (działanie przez wspólników, członków zarządu, prokurentów), analizy odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji, a także kwestie związane z remontem lokali, wadami, karami umownymi, gwarancją…

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks…),
 • analiza treści umowy, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

PROWADZĄCY SZKOLENIE

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

PROGRAM SZKOLENIA

Zagadnienia ogóle:

 1. Odpis z KRS i zaświadczenie z CEIDG  jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
 2. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników… (analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji).
 3. Co to jest prokura, rodzaje prokury.
 4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?

Najem lokali użytkowych:

 1. Remonty, adaptacje, modernizacje lokalu, nakłady. Jak formułować zapisy w umowie, które zabezpieczałyby interes wynajmującego?
 2. Czy umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia?
 3. Zabezpieczenie interesu wynajmującego w przypadku niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu.
 4. Umowa najmu a kara umowna.
 5. Wady lokalu. Jak zabezpieczyć się w umowie przed nieuzasadnionymi zarzutami wad lokalu podnoszonymi przez najemcę?
 6. Niechciane oddanie lokalu w podnajem. Jak zabezpieczyć się przed taką ewentualnością?
 7. Problem różnych okresów wypowiedzenia dla każdej ze stron w umowie najmu.
 8. Kiedy do umowy najmu należy wprowadzić adres dla doręczeń i pesel najemcy?
 9. Problem podawania w umowie adresów e-mailowych i telefonów.
 10. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy przysługujące wynajmującemu. Sposób zaspokojenia wynajmującego z przedmiotu zastawu.
 11. Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu (czynsz, odszkodowanie, nakłady).
 12. Kogo obciążają nakłady poczynione na rzecz najętą (pojęcie nakładów drobnych)?
 13. Wady rzeczy najętej, uprawnienia i obowiązki stron.
 14. Czy można zbyć rzecz objętą najmem?
 15. Czym się różni odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i rozwiązanie?
 16. Zaliczka a zadatek (różnice, wady i zalety).
 17. Kary umowne za nienależyte wykonanie zobowiązania (problematyka kar).
 18. Zasady sporządzania aneksów.
 19. Najem a dzierżawa. Czym różnią się te umowy od siebie?

CENA SZKOLENIA

550 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA