Przywództwo – trening kompetencji liderskich

 1. Celem ogólnym szkolenia jest:
  • przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych w wyborze stylu kierowania,
  • efektywnym pełnieniu roli menedżera i lidera,
  • wywierania wpływu na podwładnych oraz rozwijania swoich cech przywódczych.
 2. Cele szczegółowe to:
  • diagnoza własnego stylu przywództwa na podstawie testów kompetencj i testów psychologicznych,
  • nabycie przez uczestników umiejętności świadomego wyboru stylu przywództwa oraz pełnienia roli menedżera lub lidera w zależności od sytuacji biznesowej,
  • doskonalenie własnych cech przywódczych i własnego stylu przewodzenia,
  • poznanie mechanizmów komunikowania się z podwładnymi oraz rozwiązywania konfliktów w grupie,
  • nabycie umiejętności przewodzenia spotkań biznesowym ( otwieranie spotkań, prowadzenie spójnej prezentacji, inicjowanie reakcji pozstałych członków zebrania).

JAROSŁAW KUCHARSKI – trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie„. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

 1. Rozpoczęcie szkolenia:
  • ćwiczenie wstępne: integrowanie uczestników wokół zagadnień bycia liderem,
  • diagnozowanie stylu przywództwa – test.
 2. Wybrane podejścia do przywództwa w organizacji – prezentacja trenerska, case study (przygotowanie w sesjach warsztatowych przez uczestników):
  • pojęcie przywództwa,
  • przykłady przywódców biznesu w XX i XXI wieku,
  • zasady działania skutecznych liderów,
  • podobieństwa i różnice pomiędzy przywództwem i zarządzaniem,
  • teoria władzy jako wskazówka do pełnienia roli lidera w firmie,
  • style kierowania jako połączenie przywództwa z zarządzaniem.
 3. Modele przywództwa – ćwiczenie grupowe, prezentacja trenerska:
  • typy władzy M. Webera,
  • typy władzy M. Follett,
  • źródła przywództwa w firmie,
  • modele wywierania wpływu na podwładnych,
  • modele przywództwa charyzmatycznego.
 4. Rozwój osobowości lidera: autotest, ćwiczenia coachingowe:
  • diagnozowanie własnego stylu zarządzania,
  • ćwiczenie coachingowe – moje wartości i jak chcę je przekazać zespołowi,
  • siły wpływu osobistego na grupę,
  • możliwe sytuacje biznesowe i powiązane z nimi osobiste typy przywództwa
  • techniki wyboru roli „menedżer-lider”,
  • diagnozowanie wpływu cech osobowych na styl przywództwa,
  • doskonalenie cech przywództwa wizjonerskiego.
 5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – ćwiczenie warsztatowe, uzupełniająco prezentacja trenerska.
 6. Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania pracowników.
 7. Informacja zwrotna wobec różnych grup pokoleniowych: pokolenie X i pokolenie Y Udzielanie krótkiej informacji zwrotnej.
 8. Podstawowa, czteroetapowa struktura feedbacku (informacji zwrotnej) – schemat udzielania:
  • struktura feedbacku wzmacniającego,
  • struktura feedbacku korygującego.
 9. Zastosowanie poznanych struktur Narzędzia budowania autorytetu – prezentacja narzędzi, kolejno przećwiczenie ich przez uczestników:
  • expose szefa,
  • delegowanie zadań a wydawanie poleceń – podobieństwa, różnice i wpływ na budowanie autorytetu.
 10. Podsumowanie szkolenia – praca indywidualna uczestników:
  • zaplanowanie działań uczestników w ramach rozwoju bycia liderem w firmie – indywidualny plan działania.

Zapytaj o to szkolenie