Zasady i tryb prowadzenia audytu nieruchomości wraz z zagadnieniem inwestycji i obrotu nieruchomościami

CEL SZKOLENIA

Cele szkolenia: szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień prawnych i faktycznych dotyczących nieruchomości, regulacji prawnych związanych z ich stanem prawnym i faktycznym, rejestrów prowadzonych dla nieruchomości – ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, obciążeń związanych z nieruchomościami, praw rzeczowych i praw rzeczowych ograniczonych, ustaw szczególnych dotyczących między innymi nieruchomości – prawa budowlanego, ochrony zabytków, ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz innych ważnych zagadnień prawnych takich jak prawidłowa dokumentacja obiektu budowlanego i zakres jej obowiązywania.

Korzyści ze szkolenia: nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej nieruchomości, prawidłowej analizy dotyczącej ich stanu prawnego i faktycznego, działania w ramach obowiązujących przepisów prawa i procedur związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości inwestowania w nieruchomości.

Metody szkolenia: wykład wraz z omówieniem case study.

Osoby na szkolenie: pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, pracownicy firm budowlanych i deweloperskich, pracownicy banków, audytorzy oraz inne osoby związane z nieruchomościami w zakresie czynności wykonywanych zawodowo.

 1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące nieruchomości w systemie prawa polskiego – definicja nieruchomości jej znaczenie prawne oraz praktyczne dla obrotu nieruchomościami.
 2. System źródeł prawa dotyczący nieruchomości konieczny do analizy stanu prawnego nieruchomości.
 3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz akty wykonawcze do ustawy jako podstawy prawne regulujące stan prawny nieruchomości na terenie R.P. – zasady i tryb pozyskiwania informacji z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych.
 4. Prawidłowa analiza treści księgi wieczystej na bazie przykładów oraz rodzaje i znaczenie wpisów do księgi wieczystej – rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
 5. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi jako podstaw prawne ewidencji gruntów i budynków w zakresie ich administracyjnego rejestru – zależność oraz waga i znaczenie wpisów w ewidencji gruntów i budynków a wpisy w systemie ksiąg wieczystych.
 6. Rodzaje obciążeń nieruchomości ujawniane w księgach wieczystych oraz zasady ich wykreślania z ksiąg wieczystych – case study.
 7. Ustawa kodeks cywilny, ustawa o własności lokali i spółdzielniach mieszkaniowych oraz o kształtowaniu ustroju rolnego jako podstawy praw do nieruchomości.
 8. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy jako podstawy prawne do inwestowania w nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem – obszary rewitalizacji, obszary zamknięte i podlegające administracji specjalnej – ograniczenia w inwestowaniu, prawo pierwokupu.
 9. Rejestr zabytków – wpisy indywidualne nieruchomości wraz z obiektem a ochrona obszarowa jako forma pośrednia – znaczenie prawne dla inwestycji i możliwość realnego zainwestowania w nieruchomość a zgoda konserwatora zabytków – procedura i formy prawne.
 10. Przepisy związane z ochroną środowiska, odziaływaniem na środowisko – związane z tym ograniczenia w możliwości inwestowania oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości.
 11. Różne rodzaje praw do nieruchomości; własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkownie, najem, dzierżawa, samoistne posiadanie i inne rodzaje praw do nieruchomości – omówienie szczegółowe katalogu w/w praw i ich znaczenia dla obrotu nieruchomościami.
 12. Przepisy ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy jako podstawy prawne związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych – rozdział VI prawa budowlanego.
 13. Dokumentacja obiektu budowlanego i książka obiektu budowlanego jako podstawy prawne do oceny stanu technicznego i faktycznego obiektu budowlanego w praktyce inwestora – omówienie katalogu zagadnień – case study – katalog obowiązków właściciela/użytkownika/zarządcy nieruchomości.
 14. Zagadnienie samowoli budowlanej i możliwość jej legalizacji po zmianie przepisów prawa budowlanego od dnia 19 września 2020r. – znaczenie prawne i faktyczne dla właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych.
 15. Zakres przedmiotowy informacji udzielanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie nieruchomości i ich znaczenie dla właścicieli i użytkowników nieruchomości – case study.
 16. Konkluzje ze szkolenia – dyskusja – panel końcowy.

Zapytaj o to szkolenie