Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się najmem komercyjnym. Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.

Podczas szkolenia omawiane są także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek (działanie przez wspólników, członków zarządu, prokurentów), analizy odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji, a także kwestie związane z remontem lokali, wadami, karami umownymi, gwarancją…

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks…),
 • analiza treści umowy, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Zagadnienia ogólne:

 1. Odpis z KRS i zaświadczenie z CEIDG  jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
 2. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników… (analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji).
 3. Co to jest prokura, rodzaje prokury.
 4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?

Najem lokali użytkowych:

 1. Remonty, adaptacje, modernizacje lokalu, nakłady. Jak formułować zapisy w umowie, które zabezpieczałyby interes wynajmującego?
 2. Czy umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia?
 3. Zabezpieczenie interesu wynajmującego w przypadku niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu.
 4. Umowa najmu a kara umowna.
 5. Wady lokalu. Jak zabezpieczyć się w umowie przed nieuzasadnionymi zarzutami wad lokalu podnoszonymi przez najemcę?
 6. Niechciane oddanie lokalu w podnajem. Jak zabezpieczyć się przed taką ewentualnością?
 7. Problem różnych okresów wypowiedzenia dla każdej ze stron w umowie najmu.
 8. Kiedy do umowy najmu należy wprowadzić adres dla doręczeń i pesel najemcy?
 9. Problem podawania w umowie adresów e-mailowych i telefonów.
 10. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy przysługujące wynajmującemu. Sposób zaspokojenia wynajmującego z przedmiotu zastawu.
 11. Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu (czynsz, odszkodowanie, nakłady).
 12. Kogo obciążają nakłady poczynione na rzecz najętą (pojęcie nakładów drobnych)?
 13. Wady rzeczy najętej, uprawnienia i obowiązki stron.
 14. Czy można zbyć rzecz objętą najmem?
 15. Czym się różni odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i rozwiązanie?
 16. Zaliczka a zadatek (różnice, wady i zalety).
 17. Kary umowne za nienależyte wykonanie zobowiązania (problematyka kar).
 18. Zasady sporządzania aneksów.
 19. Najem a dzierżawa. Czym różnią się te umowy od siebie?

Zapytaj o to szkolenie