Umowy inwestycyjne w obrocie gospodarczym

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, analizy treści konkretnych umów oraz rozwiązywania problemów praktycznych tzw. kazusów.

Grupa docelowa: Specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane, kierownicy robót.

Po zakończony szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili oceniać zapisy umów o roboty budowlane, znać ich konsekwencje,
 • znajdować błędy i zapisy niekorzystne,
 • potrafili przeprowadzić proces reklamacji. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
 2. Zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu.
 3. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru).
 4. Wynagrodzenie za prace dodatkowe.
 5. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu.
 6. Rozliczenie kontraktu in minus.
 7. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora.
 8. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
 9. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
 10. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 11. Gwarancja należytego wykonania umowy: czas obowiązywania, sposób udzielenia, uprawnienia z niej wynikające, znaczenie.
 12. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).
 13. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 14. Uprawnienia w razie rękojmi: żądanie naprawy, oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpienie od umowy.
 15. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym.
 16. Termin powiadomienia o wadzie.
 17. Wada a wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne).
 18. Czy zamawiający może sam usunąć wady na koszt wykonawcy?
 19. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?
 20. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane.
 21. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary…).
 22. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
 23. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców.
 24. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane:na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych,
 25. problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych,
 26. problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji,
 27. problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja,
 28. roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej,
 29. sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy.
 30. Problematyka umów o podwykonawstwo.
 31. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 32. Pułapki w umowa o roboty budowlane.
 33. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń).
 34. Zasady sporządzania aneksów,