Umowy inwestycyjne w obrocie gospodarczym

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, analizy treści konkretnych umów oraz rozwiązywania problemów praktycznych tzw. kazusów.

Grupa docelowa: Specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane, kierownicy robót.

Po zakończony szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili oceniać zapisy umów o roboty budowlane, znać ich konsekwencje,
 • znajdować błędy i zapisy niekorzystne,
 • potrafili przeprowadzić proces reklamacji. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).
 2. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.
 3. Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?
 4. Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią?
 5. Kiedy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?
 6. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?
 8. Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?
 9. Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.
 10. Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.
 11. Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?
 12. Umowa ustna a obowiązek publikacji.
 13. Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?
 14. Na kim ciąży obowiązek publikacji?
 15. Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?
 16. Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.
 17. Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?
 18. Jakie informacje dot. umów podlegają publikacji?
 19. Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?
 20. W jakim terminie należy dokonać obowiązku publikacji?
 21. Czy za brak publikacji grożą sankcje?
 22. Wady ustawy.
 23. Jak korzystać z obowiązków informacyjnych nałożonych przez ustawodawcę w Ustawie o finansach publicznych w kontekście zwalczania nadużyć we własnej jednostce? Zalety ustawy.
 24. Definicja korupcji.
 25. Przykłady korupcji:
  • zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców,
  • transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, opinie, sprzedaż znaku towarowego …),
  • problematyka umów marketingowych a korupcja,
  • zagrożenia związane z zawieraniem umów sponsoringu i darowizn…
 26. Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001 – wybrane zagadnienia.