Służebność przesyłu – wybrane zagadnienia

Szkolenie adresowane do osób zajmujących się sprawami związanymi kwestiami służebności przesyłu w swojej pracy zawodowej a w szczególności: pracowników starostw, urzędów miast i gmin, zakładów energetycznych, gazowniczych, wodociągów oraz innych podmiotów, którzy chcieliby zapoznać się z przepisami prawnymi i technicznymi dotyczącymi tematyki szkolenia.

Na szkoleniu uczestnik:

 • pozna podstwowe zagadnienia prawne związane ze służebnością przesyłu,
 • zapozna się z zagadnienia zwiazane z istotą służebności przesyłu,
 • dowie się co to jest służebność przesyłu – jak ją znieść lub ustanowić,
 • nauczy się zasad sprządzania wyceny służebności przesyłu,
 • pozna zasady oraz tryb prowadzenia postępowań w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni znać regulacje prawne w zakresie służebności przesyłu, umieć oceniać i zdiagnozować problemy pojawiające się w praktyce w podstawowym zakresie oraz zaproponować podstawowe rozwiązania w sytuacjach spornych .

I DZIEŃ

Wycena i wykorzystanie instytucji służebności przesyłu w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy dostarczającego media.

 1. Pojęcie i rodzaje służebności gruntowych uregulowane w kodeksie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy służebności przesyłu, sposoby jej powstawania, zmiany treści i znoszenia – stanowisko doktryny, orzecznictwo sądowe i praktyka przedsiębiorców.
 3. Zasady określania wartości szkód wywołanych usytuowaniem urządzeń przesyłowych na nieruchomościach na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem art. 124 ust. 1 oraz innych aktów prawa szczególnego – możliwość wejścia w teren w trakcie postępowania o ustanowienie służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przed rozstrzygnięciem sprawy w sądzie.
 4. Rodzaje przepisów szczególnych regulujących prowadzenie inwestycji celu publicznego w przepisach prawa polskiego; ustawa z dnia 27 marca o planowaniu przestrzennym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego a obszary oddziaływania urządzeń, strefy ochronne, pasy technologiczne oraz inne aspekty faktyczne związane z budową, eksploatacją urządzeń przesyłowych na nieruchomościach.
 5. Tryb i forma określenia wartości służebności przesyłu wraz jej podziałem na „części” nieruchomości zajęte bezpośrednio przez urządzenia przesyłowe, pasy ochronne i strefy ochronne oraz inne czynniki wpływające na utratę wartości nieruchomości – przykłady praktyczne.
 6. Prawidłowe określenie wynagrodzenia dla właściciela/użytkownika nieruchomości za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej przez urządzenia przedsiębiorcy przesyłowego.
 7. Wysokość i praktyka ustanawianych wartości odszkodowań i wynagrodzeń za części nieruchomości zajęte lub używane przez przedsiębiorców dostarczających media – zarzuty do wyceny zawierającej określenie wartości odszkodowania lub wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przy procedurze ustanawiania służebności przesyłu lub roszczeniu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

II DZIEŃ

Zasady i tryb prowadzenia postępowań w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

 1. Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu:
  • Umowne ustanowienie służebności przesyłu – treść umowy, problematyka wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz współwłasności – zakres i forma umocowania osób fizycznych i organów osób prawnych do ustanowienia służebności przesyłu,
  • służebność przesyłu dla urządzeń projektowanych,
  • nieodpłatna służebność przesyłu dla przyłączy – zakres, i pojęcie przyłącza,
  • przesłanki powstania roszczenia o przymusowe ustanowienie służebności przesyłu – zasada negocjacji jako podstawowa forma ustanowienia służebności przesyłu,
  • forma i treść wniosku do Sądu o ustanowienie służebności przesyłu oraz właściwe określenie stron postępowania niezbędne dowody i załączniki do wniosku w postępowaniu sądowym,
  • postanowienie o ustanowieniu służebności i zakres związania Sądu wnioskiem – zakres formalny sprawy,
  • składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz czynniki wpływające na jego wysokość,
  • konstrukcja szkody lokalizacyjnej, a inne czynniki brane pod uwagę przez rzeczoznawców przy wycenie wartości szkody wywołanej przez urządzenia stanowiące własność przedsiębiorcy,
  • sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami w zakresie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – zasada sukcesji służebności przesyłu ustanowionej na nieruchomości a możliwość zmiany treści służebności przesyłu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego regulujących służebności gruntowe.
 2. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości:
  • dobra albo zła wiara posiadacza służebności – pojęcie dobrej i złej wiary w doktrynie prawa i orzecznictwie, a skuteczne zasiedzenia służebności gruntowej – przesyłu,
  • sposób obliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie – metoda aktualna i alternatywna,
  • rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym zgodnie z art.6 kodeksu cywilnego,
  • sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami – służebności ujawnione w księgach wieczystych i nieujawnione a wady fizyczne i prawne nieruchomości.
 3. Zasiedzenie służebności jako sposób obrony i pozyskiwania praw do nieruchomości:
  • warunki niezbędne dla zasiedzenia służebności przesyłu i służebności gruntowej – termin posiadania, ciągłość posiadania, przerwa w posiadaniu a posiadanie poprzednika prawnego,
  • zasada widoczność urządzeń przesyłowych, w tym podziemnych – ewolucja orzecznictwa sądowego w praktyce służebności gruntowych z uwzględnieniem służebności przesyłu,
  • dobra wiara posiadacza służebności a przesłanki oraz jej wykorzystanie w postępowaniu sądowym,
  • przeniesienie posiadania służebności na gruncie ewoluującego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  • posiadanie przedsiębiorstw państwowych do 1 lutego 1989 r. i skutki zasady jednolitej własności państwowej w prowadzonych postępowaniach sądowych,
  • zasady i możliwości sumowania okresu posiadania służebności gruntowej i przesyłu – zagadnienie przepisów intertemporalnych w praktyce wprowadzenia do kodeksu cywilnego w 2008 r. przepisów regulujących służebność przesyłu jako szczególny rodzaj służebności gruntowej,
  • problem zgodności z Konstytucją konstrukcji zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych.

Zapytaj o to szkolenie