Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych

Celem szkolenia jest zaznajomienie członków rad nadzorczych oraz wspólników (akcjonariuszy) z zasadami działalności spółek kapitałowych oraz z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem nadzoru nad członkami zarządu.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z procedurami nadzorczymi, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do efektywnego sprawowania nadzoru. Poznają także podstawowe pojęcia z zakresu obrotu gospodarczego.

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Reprezentuje czołowe firmy z branży energetycznej działające na południu Polski, w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, problematyki związaną z obsługą klienta, jak również reprezentacja Klientów przed URE i UOKiK. 

 1. Indywidualne uprawnienia kontrolne wspólnika (akcjonariusza) oraz kontrola wykonywana w ramach działalności rady nadzorczej.
 2. Zadania i uprawnienia rady nadzorczej w spółkach kapitałowych:
  • posiadane instrumenty kontrolne,- zasady odbywania posiedzeń,
  • uchwały i protokoły rady nadzorczej,
  • obowiązki rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego,
  • regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę oraz określający zakres obowiązków nadzorczych,
  • co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać.
 3. Efektywny nadzór nad działalnością zarządu w spółce kapitałowej:
  • regularna analiza kosztów w spółce,
  • wprowadzanie procedur przetargowych,
  • ustalanie limitów wydatków i planów rzeczowo finansowych,
  • analiza protokołów posiedzeń zarządów…
 4. Najczęściej popełniane nadużycia w spółkach kapitałowych:
  • sposoby wyprowadzania majątku ze spółki,
  • niegospodarność i jej rodzaje,
  • nierzetelne organizowanie przetargów.
 5. Odpowiedzialność członków zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki (odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna).
 6. Obowiązki członka zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 7. Uprawnienia wspólnika/ akcjonariusza w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 8. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej za niewłaściwe pełnienie swych obowiązków.
 9. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa spółek:
  • kapitał zakładowy oraz inne kapitały występujące w spółce (zapasowy, rezerwowy),
  • zasady reprezentacji spółek kapitałowych, w tym kwestie związane z pełnomocnictwem i prokurą,
  • organy spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności rad nadzorczych.
 10. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 11. Podstawy z zakresu obrotu gospodarczego:
  • formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i miejsce rejestracji przedsiębiorców,
  • miejsce pozyskiwania informacji na temat przedsiębiorców: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, akta rejestrowe spółki, księgi wieczyste…

Zapytaj o to szkolenie