Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie członków rad nadzorczych oraz wspólników (akcjonariuszy) z zasadami działalności spółek kapitałowych oraz z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem nadzoru nad członkami zarządu.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z procedurami nadzorczymi, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do efektywnego sprawowania nadzoru. Poznają także podstawowe pojęcia z zakresu obrotu gospodarczego.

PROWADZĄCY

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Indywidualne uprawnienia kontrolne wspólnika (akcjonariusza) oraz kontrola wykonywana w ramach działalności rady nadzorczej.
 2. Zadania i uprawnienia rady nadzorczej w spółkach kapitałowych:
  • posiadane instrumenty kontrolne,- zasady odbywania posiedzeń,
  • uchwały i protokoły rady nadzorczej,
  • obowiązki rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego,
  • regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę oraz określający zakres obowiązków nadzorczych,
  • co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać.
 3. Efektywny nadzór nad działalnością zarządu w spółce kapitałowej:
  • regularna analiza kosztów w spółce,
  • wprowadzanie procedur przetargowych,
  • ustalanie limitów wydatków i planów rzeczowo finansowych,
  • analiza protokołów posiedzeń zarządów…
 4. Najczęściej popełniane nadużycia w spółkach kapitałowych:
  • sposoby wyprowadzania majątku ze spółki,
  • niegospodarność i jej rodzaje,
  • nierzetelne organizowanie przetargów.
 5. Odpowiedzialność członków zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki (odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna).
 6. Obowiązki członka zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 7. Uprawnienia wspólnika/ akcjonariusza w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 8. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej za niewłaściwe pełnienie swych obowiązków.
 9. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa spółek:
  • kapitał zakładowy oraz inne kapitały występujące w spółce (zapasowy, rezerwowy),
  • zasady reprezentacji spółek kapitałowych, w tym kwestie związane z pełnomocnictwem i prokurą,
  • organy spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności rad nadzorczych.
 10. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 11. Podstawy z zakresu obrotu gospodarczego:
  • formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i miejsce rejestracji przedsiębiorców,
  • miejsce pozyskiwania informacji na temat przedsiębiorców: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, akta rejestrowe spółki, księgi wieczyste…

Zapytaj o to szkolenie