Kompendium prawne dla asystentek/asystentów Zarządu oraz Rad Nadzorczych

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji prawnych, niezbędnych w codziennej pracy uczestników. Tematyka szkolenia podzielona została na dwa obszary: relację z podmiotami zewnętrznymi oraz kompetencje wewnątrzorganizacyjne. W ramach tematyki poświęconej relacji z kontrahentami uczestnicy dowiedzą się, m.in. na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów, w jaki sposób weryfikować kontrahentów, jakie obowiązki prawne ciążą na spółce w korespondencji z innymi podmiotami. Z kolei tematyka korporacyjna stanowi kompendium wiedzy w zakresie funkcjonowania spółki oraz poprawnego sporządzania dokumentów korporacyjnych.

Tematy poruszane na szkoleniu wsparte zostaną praktycznymi przykładami, analizą najczęściej pojawiających się problemów, a także warsztatem przy wykorzystaniu konkretnych dokumentów.

Adresaci:

 • asystenci Zarządu/ Rad Nadzorczych;
 • osoby prowadzące biuro Zarządu/ Rady Nadzorczej;
 • osoby koordynujące pracę Zarządu/Rady Nadzorczej;
 • specjaliści ds. organizacyjno-administracyjnych.

I. Relacja z kontrahentami spółki.

 1. Podmioty stosunków gospodarczych – na co zwrócić uwagę zawierając umowę?
  • Czym jest czynność prawna?
  • Jakie są formy prowadzenia działalności w Polsce i jakie to ma znaczenie?
  • Reprezentacja, pełnomocnictwo, prokura – konsekwencje prawne.
  • Jakich dokumentów wymagać od kontrahenta przy zawieraniu umowy?
 2. Przedmiot czynności prawnych – kluczowe elementy umowy.
  • W jaki sposób czytać i analizować umowę?
  • Jakie znaczenie ma forma umowy?
  • Pięć kluczowych elementów każdej umowy.
 3. Ocena kontrahenta – jak interpretować dane zawarte w publicznych rejestrach?
  • Podstawowe dane dotyczące kontrahentów.
  • Jakie informacje można odczytać z KRS i CEIDG oraz jakie mają znaczenie?
 4. Miejsce pozyskiwania informacji nt. przedsiębiorców.
  • W jaki sposób zweryfikować kontrahenta?
  • Gdzie szukać informacji odnośnie kontrahenta?
 5. Obowiązki informacyjne spółek – jakie dane i gdzie należy publikować?

II. Wsparcie korporacyjne.

 1. Organy w spółkach kapitałowych – problematyka zarządu, rad nadzorczych oraz zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia.
  • Mandat i kadencja – w jaki sposób powoływani są członkowie organów, konsekwencje niespełnienia wymagań.
  • Zakres kompetencji poszczególnych organów.
  • Uprawnienia kontrolne i informacyjne wspólników – jakich informacji może żądać wspólnik?
 2. Dokumenty korporacyjne – analiza oraz ich poprawna redakcja.
  • Umowa spółki/ statut.
   • Jakie zapisy w umowie spółki/ statucie są istotne pod kątem funkcjonowania spółki.
   • Jakie są prawne konsekwencje działania niezgodnie z umową spółki/ statutem.
  • Regulamin Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
   • Jak poprawnie skonstruować regulamin, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów?
  • Zebranie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
   • Protokołowanie uchwał podjętych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą – jak poprawnie sporządzić protokół oraz jakie elementy powinien zawierać?
  • Sprawozdanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
   • Kiedy należy sporządzić sprawozdanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, jakie elementy powinno zawierać?
 3. Obsługa Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia.
  • Kiedy Zgromadzenie jest Zwyczajne, a kiedy Nadzwyczajne?
  • W jaki sposób należy zwołać Zgromadzenie?
  • Jak odbywa się Zgromadzenie – protokołowanie, podejmowanie uchwał.
  • Zgłoszenie zmian do KRS.

III. Problemy praktyczne – case study

 1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce na podstawie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu pracy.
 2. Przekroczenie uprawnień przy zawieraniu umowy – konsekwencje prawne.
 3. Udostępnianie dokumentów spółki – przesłanki odmowy.
 4. Jak analizować umowę – praca na dokumencie.
 5. Jak zgłaszać zmiany w KRS – praca na dokumencie.

Zapytaj o to szkolenie