Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks cywilny – wybrane zagadnienia

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów…), a także osób obsługujących pracę zarządów z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, weksel, upadłość, układ, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy… Jest to szkolenie wprowadzające dla osób, które obejmują stanowiska wymagające znajomości podstawowych pojęć prawa gospodarczego.

Po szkolenie uczestnicy będą potrafili podać definicję kluczowych pojęć dla prawa gospodarczego i będą znali podstawowe mechanizmy i procedury z nimi związane,

 1. Podstawy prawne funkcjonowania spółek:
  • kodeks spółek handlowych
  • umowa i statut – najważniejsze zapisy i ich znaczenia dla funkcjonowania spółki.
 2. Rodzaje spółek i ich cechy szczególne:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo – akcyjna,
  • spółka z o.o.,
  • spółka akcyjna.
 3. Zarząd:
  • struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowania,
  • zwoływanie posiedzeń,
  • podejmowanie uchwał – w jakich sprawach są potrzebne?
  • zasady reprezentacji,
  • zakaz konkurencji,
  • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
  • mandat i kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
 4. Rada Nadzorcza:
  • zwoływanie posiedzeń,
  • podejmowanie uchwał,
  • kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
  • uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.
 5. Zgromadzenia Wspólników / Walna Zgromadzenie:
  • zasady zwoływania posiedzeń,
  • przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.,
  • zaskarżenie uchwał – uprawnieni, podstawy prawne, postępowanie i konsekwencje.
 6. Regulaminy – rola i znaczenie dla spółki:
  • jak tworzyć i zmieniać regulaminy,
  • obligatoryjne i fakultatywne regulaminy i ich zapisy,
  • jak stosować zapisy w regulaminach,
  • warsztaty – przykładowe regulaminy.
 7. Protokoły i uchwały:
  • tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie),
  • wymagania prawne dla protokołów – forma i zapisy,
  • kto podpisuje uchwały i protokoły,
  • przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów,
  • najczęstsze błędy.
 8. Kapitała zakładowy.
 9. Akcje i akcjonariusze.
 10. Zgłoszenie danych do KRS:
  • aktualizacji danych -wymagania ustawowe,
  • opłaty,
  • jak uzyskać odpis wpisu do KRS.
 11. Dokumentacja spółek:
  • rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki,
  • komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki – zasady bezpiecznego korzystania,
  • archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania,
  • księga udziałów/księga akcyjna – zasady prowadzenia,
  • udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów,
  • tajemnica przedsiębiorstwa.
 12. Wybrane zagadnienia dotyczące umów i ich zabezpieczania w spółkach zgodne z przepisami KC.

Zapytaj o to szkolenie