Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego w praktyce

CEL SZKOLENIA

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego. NIe wszyscy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku co wykazyły przeprowadzone kontrole.

Ten warsztat pomoże uniknąć przykrych pokontrolnych niespodzianek pokazując:

  • jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany,
  • praktyczne aspekty prowadzenia KOP,
  • kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych,
  • jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać.

Warsztat skierowany jest do:

  • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządców budynków,
  • administratorów nieruchomości,
  • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
  • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,
  • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

„Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych” 

2. Podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego – Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

3. Wzór i struktura książki obiektu budowlanego prowadzonego dla określonej kategorii obiektu.

4. Osoby uprawnione do dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego i jej prowadzenia, właściwe upoważnienie i jego treść – zarządca nieruchomości, pracownik, zleceniobiorca.

5. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych, zakres przedmiotowy, terminy i zasady ich ujawniania w książce obiektu budowlanego.

6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektu budowlanego związanej z książką obiektu budowlanego.

7. Zalecenia z przeglądów okresowych obiektu budowlanego – wpisy, termin wykonania i ich prawidłowa dokumentacja, powiadomienie organów nadzoru budowlanego w przypadku ich niewykonania.

8. Wpisy do książki obiektów budowlanych związane z przebudowani obiektu, pracami remontowymi, uszkodzeniami i katastrofami budowlanymi.

9. Zasady kontynuowania prowadzenia książki obiektu budowlanego w trakcie jego istnienia.

10. Organy uprawnione do kontroli obiektów budowlanych w tym do kontroli dokumentacji obiektu budowlanego – sankcje za niewłaściwe utrzymanie obiektu budowlanego dla właściciela zarządcy obiektu przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

11. Case study z zakresu utrzymania obiektów budowlanych i przykładów właściwych wpisów do książki obiektu budowlanego.

12. Orzecznictwo sądowe i praktyka organów kontrolujących dotyczące utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa.