Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

 • omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych,
 • wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych,
 • poznanie zasad analizy wpisów do poszczególnych działów ksiąg wieczystych.

Szkolenie ma charakter wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów, osób odpowiedzialnych za windykacje należności, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, pracowników firm deweloperskich, syndyków i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
  • rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
  • jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?
  • Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
  • co to jest zbiór dokumentów,
  • kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?
  • co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?
  • czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?
  • czy nieruchomość może nie mieć właściciela?
  • co to są akta księgi wieczystej?
  • co to jest księga wieczysta dawna?
  • problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
  • własność,
  • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
  • użytkowanie wieczyste,
  • służebność,
  • odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
  • zasada jawności ksiąg wieczystych.
 2.  Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):
  • Oznaczenie księgi wieczystej.
  • Dział I – O Oznaczenie nieruchomości.
  • Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.
  • Dział II – Własność.
  • Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
  • Dział IV – Hipoteka.