Co musi wiedzieć osoba zajmująca się windykacjami

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy, pokazanie praktycznych rozwiązań oraz omówienie zmian w przepisach prawnych odnoszących się do kwestii windykacji należności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmie, osoby zajmujące się zawieraniem umów oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie procedur w w/w zakresie w firmie.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji),
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów,
 • wykład wzbogacony o techniki multimedialne (Power Point).

PROWADZĄCY

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prewencja:
  • badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki),
  • czy kapitał zakładowy świadczy o wypłacalności spółki,
  • jak dotrzeć do sprawozdań finansowych swoich kontrahentów,
  • odpis z KRS jako dokument świadczący o kondycji spółki (analiza dokumentu),
  • poprawne zawieranie umów – wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
  • omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, pełnomocnictwa i prokury w kontekście podpisywanych umów i ugód z dłużnikami,
  • czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi wynikające z umów, które podpisują?
 2. Windykacja przedsądowa:
  • wezwania do zapłaty,
  • negocjacje,
  • jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem (co dobrze napisana ugoda powinna zawierać, problem błędów popełnianych przy pisaniu ugód),
  • dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem, zapis na sąd polubowny,
  • zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami i wywierania na nich nacisku (elementy psychologii).
 3. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:
  • przedawnienie,
  • wymagalność,
  • opóźnienie a zwłoka,
  • adresy dla doręczeń,
  • zasady naliczania odsetek…
 4. Zasady zawierania umów i ugód ze wspólnikami spółki cywilnej, zasady reprezentacji. Co to jest spółka cywilna.
 5. Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).
 6. Odpowiedzialność małżonków za długi.
 7. Przedawnienie. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.
 8. Sposoby zabezpieczania roszczeń wynikających z umów: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe.
 9. Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów.
 10. Sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników: proces, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze.

Zapytaj o to szkolenie