Co musi wiedzieć osoba zajmująca się windykacjami

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy, pokazanie praktycznych rozwiązań oraz omówienie zmian w przepisach prawnych odnoszących się do kwestii windykacji należności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmie, osoby zajmujące się zawieraniem umów oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie procedur w w/w zakresie w firmie.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji),
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów,
 • wykład wzbogacony o techniki multimedialne (Power Point).

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Reprezentuje czołowe firmy z branży energetycznej działające na południu Polski, w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, problematyki związaną z obsługą klienta, jak również reprezentacja Klientów przed URE i UOKiK. 

 1. Prewencja:
  • badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki),
  • czy kapitał zakładowy świadczy o wypłacalności spółki,
  • jak dotrzeć do sprawozdań finansowych swoich kontrahentów,
  • odpis z KRS jako dokument świadczący o kondycji spółki (analiza dokumentu),
  • poprawne zawieranie umów – wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
  • omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, pełnomocnictwa i prokury w kontekście podpisywanych umów i ugód z dłużnikami,
  • czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi wynikające z umów, które podpisują?
 2. Windykacja przedsądowa:
  • wezwania do zapłaty,
  • negocjacje,
  • jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem (co dobrze napisana ugoda powinna zawierać, problem błędów popełnianych przy pisaniu ugód),
  • dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem, zapis na sąd polubowny,
  • zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami i wywierania na nich nacisku (elementy psychologii).
 3. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:
  • przedawnienie,
  • wymagalność,
  • opóźnienie a zwłoka,
  • adresy dla doręczeń,
  • zasady naliczania odsetek…
 4. Zasady zawierania umów i ugód ze wspólnikami spółki cywilnej, zasady reprezentacji. Co to jest spółka cywilna.
 5. Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).
 6. Odpowiedzialność małżonków za długi.
 7. Przedawnienie. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.
 8. Sposoby zabezpieczania roszczeń wynikających z umów: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe.
 9. Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów.
 10. Sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników: proces, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze.

Zapytaj o to szkolenie