Prawo budowalne z elementami ekspolatacji budynków

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cyfryzacja w budownictwie:
  • platforma e-budownictwo,
  • projekt cyfrowego dziennika budowy (e-DB) i cyfrowej książki obiektu budowlanego (e-KOB),
  • projekt nowego Centralnego Rejestru Uprawnionych (e-CRUB).
 2. Przepisy przejściowe:
  • koniec możliwości posługiwania się „starym projektem budowlanym” w postępowaniach w sprawie zgody budowlanej,
  • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”,
  • budowa zbiorników wodnych na gruntach rolnych.
 3. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego.
 4. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.
 5. Lista budów:
  • niewymagających pozwolenia na budowę,
  • niewymagających zgłoszenia
 6. Lista robót budowlanych:
  • niewymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów,
  • niewymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów.
 7. Zgłoszenie robót:
  • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia,
  • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu,
  • sprzeciw,
  • zmiany w procedurach zgłoszeń.
 8. Rozbiórki:
  • rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę,
  • rozbiórki na zgłoszenie,
  • rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia.
 9. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19.09.2020 roku i cyfryzacja od 01.07.2021 roku.
 10. Pozwolenie na budowę – cyfryzacja od 01.07.2021 roku:
  • nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”,
  • obligatoryjne zawieszenie postępowania po wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej.
 11. Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz zmiany w rozporządzeniu:
  • do celów projektowych,
  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny,
  • wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany,
  • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE,
  • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności.
 12. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.
 13. Uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia:
  • obowiązki i uprawnienia projektanta,
  • obowiązek ustanowienia kierownika budowy,
  • obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • konsekwencje wprowadzenia elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany.
 14. Budowa:
  • dziennik budowy – nowe rozporządzanie i projekt elektronicznego dziennika budowy,
  • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja od 04.02.2021 roku,
  • obowiązek geodezyjnego wytyczenie obiektu – nowe obiekty od 03.01.2022 roku.
 15. Istotne odstąpienie – zmiany od 19.09.2020 roku.
 16. Oddanie obiektu do użytkowania – cyfryzacja od 01.07.2021 roku:
  • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy – cyfryzacja od 04.02.2021 roku,
  • wymagalność pozwolenia na użytkowanie,
  • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania,
  • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie,
  • przepisy obowiązujące w czasie pandemii.
 17. Samowola budowlana:
  • obowiązujące procedury legalizacyjne,
  • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach,
  • postępowanie legalizacyjne w trybie art.103 ust 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.
 18. Użytkowanie obiektów budowlanych:
  • zmiany dotyczące sieci gazowych,
  • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów,
  • wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB,
  • elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany.
 19. Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur.
 20. Praktyczne kwestie wykorzystywane przy umowach na roboty budowlane – na co zwrócić uwagę realizując umowę.
 21. Kierunki planowanych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących procesu budowlanego.
 22. Pytania i odpowiedzi.