Umowy o roboty budowlane w tym problematyka rękojmi i gwarancji

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, analizy treści konkretnych umów oraz rozwiązywania problemów praktycznych tzw. kazusów.

Grupa docelowa: Specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane, kierownicy robót.

Po zakończony szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili oceniać zapisy umów o roboty budowlane, znać ich konsekwencje,
 • znajdować błędy i zapisy niekorzystne,
 • potrafili przeprowadzić proces reklamacji. 

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( analiza umów, pełnomocnictwa, odpisu z KRS, aneksu… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana
 • omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

PROWADZĄCY

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
 2. Zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu.
 3. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru).
 4. Wynagrodzenie za prace dodatkowe.
 5. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu.
 6. Rozliczenie kontraktu in minus.
 7. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora.
 8. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
 9. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
 10. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 11. Gwarancja należytego wykonania umowy: czas obowiązywania, sposób udzielenia, uprawnienia z niej wynikające, znaczenie.
 12. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).
 13. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 14. Uprawnienia w razie rękojmi: żądanie naprawy, oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpienie od umowy.
 15. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym.
 16. Termin powiadomienia o wadzie.
 17. Wada a wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne).
 18. Czy zamawiający może sam usunąć wady na koszt wykonawcy?
 19. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?
 20. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane.
 21. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary…).
 22. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
 23. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców.
 24. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane:
  • na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych,
  • problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych,
  • problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji,
  • problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja,
  • roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej,
  • sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy.
 25. Problematyka umów o podwykonawstwo.
 26. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 27. Pułapki w umowa o roboty budowlane.
 28. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń).
 29. Zasady sporządzania aneksów,

Zapytaj o to szkolenie