Rękojmia, wady i gwarancja w umowach o roboty budowlane

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących umów o roboty budowlane z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Główny akcent zostanie postawiony na pokazanie najczęściej występujących wad oraz sposobu ich unikania. Omówiona zostanie również problematyka gwarancji oraz rękojmi. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, analizy treści konkretnych umów oraz rozwiązywania problemów praktycznych tzw. kazusów.

I. Problematyka rękojmi, wad, gwarancji:

 1. Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad
 2. Uprawnienia zamawiającego w przypadku niezgodności roboty z umową (ewentualnie kupionego towaru budowlanego z umową).
 3. Odpowiedzialność wykonawcy (sprzedawcy) za niezgodność towaru z umową.
 4. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności roboty (towaru) z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
 5. Przedawnienie roszczeń w przypadku wad budynku i wad towaru.
 6. Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport w przypadku zamawiania produktów budowlanych.
 7. Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu w przypadku zamawiania produktów budowlanych.
 8. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej.
 9. Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
 10. Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas oraz w jakim zakresie.
 11. Uprawnienia przysługujące z gwarancji.
 12. Czas obowiązywania gwarancji w przypadku istotnej naprawy, wymiany towaru.

II. Pozostałe zagadnienia:

 1. Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy” w przypadku umów o roboty budowlane.
 2. Strony umowy o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca…).
 3. Jak zawierać umowę z konsorcjum? Co to jest konsorcjum? Na co zwracać uwagę przy tworzeniu konsorcjum? Odpowiedzialność konsorcjum za długi.
 4. Właściwe określenie przedmiotu umowy, najczęściej popełniane błędy.
 5. Nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią. Uprawnienia zamawiającego w przypadku opóźnienia i zwłoki.
 6. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 7. Kary umowne, jako forma zabezpieczenia przed nienależytym wykonaniem zobowiązania, zjawisko przeszacowania i niedoszacowania kar, sposób naliczania.
 8. Kary umowne a opóźnienie.
 9. Zasady aneksowania umów.

Zapytaj o to szkolenie