Realizacja inwestycji budowlanej – praktyczne przykłady rozwiązań problemów prawnych

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się w sprawami związanymi z prowadzeniem inwestycji budowlanych zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy czy inwestora, firm budowlanych, projektowych, pracowników działów inwestycyjno-budowlanych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozszerzeniem swoich kompetencji w zakresie przepisów regulujących prowadzenie inwestycji budowlanych.

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy, która pozwoli na uporządkowanie sposobu postępowania na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • wypracowanych interpretacji przepisów oraz rozwiązań problemów na wybranych praktycznych przykładach, aktualnej niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa budowlanego.
 1. Kwestie procedowania i rozliczania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych.
  • Zapisy umowne.
  • Aneksy.
  • Notatki służbowe.
  • Formatki.
  • Wnioski – uzasadnienia.
  • Kosztorysy, weryfikacja.
  • Pełnomocnictwa.
  • Formularze kontroli zmian.
  • Przykłady.
 2. Zmiany poszczególnych decyzji administracyjnych.
  • Prawo budowlane.
  • Decyzje administracji samorządowej Powiat, Gmina.
  • Decyzje administracji rządowej UW.
  • Decyzje administracji UM.
  • Przykłady, procedury, wnioski.
 3. Procedowania błędów projektowych w trakcie realizacji.
  • Zapisy umowne.
  • Aneksy.
  • Notatki służbowe, wnioski, formatki, uzasadnienia.
  • Odbiór dokumentacji, zapisy w protokołach.
  • Odpowiedzialność projektanta.
  • Odpowiedzialność inwestora.
  • Formularze kontroli zmian.
  • Pełnomocnictwa.
 4. Sprawy związane z regulacją spraw infrastruktury obcej np. zawieranie porozumień odnośnie usunięcia kolizji linii elektroenergetycznych – przykłady umów.
 5. Kwestie związane z Wodami Polskimi.
  • Gospodarka wodami – wiadomości wstępne.
  • Podstawowe definicje Prawa wodnego – podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
  • Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami.
 6. Prowadzenie i dokumentowanie negocjacji w celu uzyskania zgody właściciela oraz sposobu dokumentowania negocjacji w celu wystąpienia o ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości przez właściciela.
  • Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości, przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa:
   • technika postępowania w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
   • problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
   • niemożność ustalenia osób, którym przysługuje do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW),
   • metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu.
  • Praktyczne aspekty zagadnienia związanego z pozyskiwaniem tytułów prawnych na podstawie decyzji administracyjnej z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
   • umiejętność właściwego wyboru przez przedsiębiorstwo pomiędzy służebnością przesyłu a decyzją administracyjną
   • niebezpieczeństwa związane z określaniem decyzji z art. 124 „ służebnością publiczną”,
   • czasowe możliwości zastosowania regulacji w odniesieniu do poszczególnych etapów inwestycji,
   • sposób dokumentowania prowadzonych negocjacji, zwłaszcza przy niechęci właścicieli do prowadzenia pisemnych negocjacji lub ich następczego potwierdzania,
   • ćwiczenia w sporządzaniu wymaganej przez Starostę dokumentacji z przeprowadzonych rokowań przy całkowitym braku możliwości współdziałania z właścicielem gruntu, a nawet przy jego wrogości bądź niechęci,
   • umiejętność skutecznego wykazywania w postępowaniu przed Starostą zasadności złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów z przeprowadzonych rokowań, najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez wnioskodawcę,
   • najczęściej spotykane w praktyce obrotu krajowego trudności interpretacyjne związane z wydaniem decyzji z art. 124 ugn.
  • Problematyka określania wartości nieruchomości:
   • określenie wartości rynkowej,
   • sposoby określania wartości nieruchomości, metody, techniki,
   • problematyka wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zapytaj o to szkolenie