Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych oraz służebność przesyłu

Na szkoleniu omawiany m.in: przeznaczenie działek zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ocena stanu prawnego i faktycznego działki przeznaczonej do zabudowy na potrzeby inwestycji budowlanej, podział i scalanie nieruchomości gruntowych, zasady ustanawiania służebności gruntowych związanych z podziałem i scaleniem nieruchomości, służebność przesyłu jako szczególna instytucja służąca do ustalenia prawa do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę dostarczającego media-zasady, służebność drogi koniecznej, służebność budynkowa i inne rodzaje występujących w praktyce obrotu nieruchomościami służebności na nieruchomościach.

Cel szkolenia:

 • Omówienie przepisów prawa obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem definicji działki budowlanej, przedstawienie stanu prawnego nieruchomości wraz z obciążeniami związanymi z ustanowionymi służebnościami gruntowymi, definicja oraz pojęcie służebności przesyłu, zagadnienie przeznaczenia nieruchomości w prawie polskim i możliwość jej zabudowy.
 • Przedstawienie zagadnienia objęcia działki planem miejscowym i jego prawidłowa interpretacja oraz alternatywnie, możliwość zabudowy działki na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Przedstawienie praktyki i orzecznictwa dotyczącego działek budowlanych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pogłębienie wiedzy i praktyki dotyczącej działek budowlanych w ramach obowiązujących przepisów prawa, przeznaczenia działek i obciążających ich praw rzeczowych ograniczonych – służebności gruntowych z uwzględnieniem służebności przesyłu.
 • Możliwość przedyskutowania i wyjaśnienia kwestii praktycznych budzących wątpliwości uczestników.

Adresaci szkolenia:

Zarządcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele, deweloperzy i ich pracownicy, pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

Metody szkoleniowe:

Wykład wraz z prezentacją multimedialną, pogłębiony o przykłady praktyczne i orzecznictwo sądowe wraz z dyskusją z uczestnikami szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przeznaczenie działek w prawie zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   
 2. Pojęcie działki budowlanej w systemie prawa polskiego oraz znaczenie praktyczne definicji działki budowlanej w obrocie nieruchomościami i postępowaniach administracyjnych dotyczących zabudowy działki budowlanej.
 1. Analiza ksiąg wieczystych
   
 2. Ocena stanu prawnego i faktycznego działki przeznaczonej do zabudowy na potrzeby inwestycji budowlanej.
   
 3. Procedura podziału i scalenia nieruchomości gruntowych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zasady, terminy oraz uczestnicy postępowania, organy – zasady ustanawiania służebności gruntowych związanych z podziałem i scaleniem nieruchomości.
 1. Służebność przesyłu jako szczególna instytucja służąca do ustalenia prawa do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę dostarczającego media-zasady, tryb ustanawiania służebności przesyłu, wysokość wynagrodzenia – orzecznictwo sądowe.
   
 2. Służebność drogi koniecznej, służebność budynkowa i inne rodzaje występujących w praktyce obrotu nieruchomościami służebności na nieruchomościach – aspekty prawne.
   
 3. Przyczyny i przesłanki wygaśnięcia służebności gruntowych oraz praktyczne możliwości zniesienia służebności przez właścicieli nieruchomości i jej użytkowników, a zasady sprzedaży nieruchomości przez pośrednika obciążonej służebnością gruntową.
   
 4. Praktyczne przykłady związane z przeszkodami występującymi przy inwestycjach budowlanych na działkach, a nowelizacja prawa budowlanego dla inwestorów.
   
 5. Pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Zapytaj o to szkolenie