Eksploatacja obiektów budowlanych i umowy o roboty budowlane

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji.
  • Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków.
  • Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.
  • Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych.
  • Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.
  • Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.
 2. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości.
  • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego – ćwiczenie.
  • Przeglądy – kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.
 3. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych.
  • Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.
  • Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.
  • Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych – przykłady.
  • Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno – serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień.
  • Procedura oceny i wyboru ofert.
  • Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych – przykłady umów.
  • Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?
 4. Cyfrowa książka obiektu budowlanego obowiązuje od stycznia 2023r.
  • Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
  • Od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?.
  • Jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB?
  • Jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB?
  • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
  • Kto może dokonywać wpisów w KOB?
  • Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
  • W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 5. Umowy o roboty budowlane.
  • Omówienie praktycznych problemów związanych z odbiorami na budowie.
  • Omówienie przypadków oraz następstw odstąpienia od umowy o roboty budowlane, w tym odstąpienia częściowego ze skutkiem prawnym ex nunc (na przyszłość).
  • Omówienie roszczeń związanych z odstąpieniem i sposobów ich dochodzenia oraz zaspokojenia.
  • Omówienie roszczeń z gwarancji i rękojmi, a także przypadków wygaśnięcia i przedawnienia tych roszczeń.
  • Omówienie praktycznych i prawnych aspektów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  • Omówienie praktycznych aspektów problematyki kar umownych i ich miarkowania.