Zarządzanie i motywowanie pracowników

Właściwe zarządzanie kieruje wysiłek pracowników we właściwe miejsca. Odpowiednia motywacja sprawi, iż pracownicy bardziej angażują się w osiąganie celów organizacji. Szkolenie ma wskazać kluczowe elementy w zarządzaniu, takie jak planowanie, organizowanie, kontrola i motywowanie. Uczestnicy w jego trakcie będą poznawali (i wykonywali w ramach symulacji) poszczególne działania kierownicze. Będą także udzielali sobie nawzajem informacji zwrotnych, ćwicząc tym samym również tę umiejętność. Efektem szkolenia będzie znajomość podstawowych kompetencji managerskich.

JAROSŁAW KUCHARSKI – trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie„. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

 1. Specyfika pracy kierowniczej
  • Manager a pracownik „linowy” – podobieństwa i różnice
  • Rola managera: planowanie, organizowanie, kontrola i motywowanie
 2. Umiejętność planowania zadań
  • Podstawy planowania – analiza celów, rozbicie ich na poszczególne działania
  • Analiza czaso- i pracochłonności działań,
  • Wskazanie kluczowych kompetencji niezbędnych do wykonania zadań
 3. Organizacja pracy
  • Dobór pracowników do zadań według kompetencji
  • Przekazanie celu pracy, struktury zadań oraz poszczególnych zadań
  • Określenie zadań w czasie, wskazanie na kryteria sukcesu oraz sposoby mierzenia stopnia wykonania zadań
 4. Kontrola wykonania zadań
  • Wykorzystanie elementów planowania do właściwej kontroli wykonania zadań
  • Obiektywna kontrola postępów w osianiu celu – dobór wskaźników
  • Posługiwanie się narzędziami ułatwiającymi kontrolę i planowanie (np. wykres Gantta)
 5. Motywowanie pracowników
  • Motywowanie płacowe – szanse i ograniczenia
  • Motywowanie poza płacowe: (uznanie, praca sensowna, elastyczny czas pracy) – szanse i ograniczenia
  • Właściwy dobór narzędzi motywacyjnych.

Zapytaj o to szkolenie