Trudne rozmowy z pracownikami i związkami zawodowymi

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi sposobami i technikami przeprowadzania z pracownikami rozmów motywujących, dyscyplinujących, wyjaśniających, oceniających i zwalniających oraz zaprezentowanie roli i efektywnych metod rozmów pracodawcy z przedstawicielami strony społecznej.

Metody i techniki szkolenia:prezentacja multimedialna (Power Point) wspomagająca omówienie tematycznepraca na przykładach, kazusach, wzorach dokumentówdyskusja moderowana, analizy przypadków, zadania grupowe, odpowiedzi na pytania.

 1. Pracodawca i pracownik – prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy.
 2. Czym jest trudna rozmowa i dlaczego jest „trudna”.
 3. Elementy komunikacji interpersonalnej, niezbędne w przypadku trudnych rozmów.
 4. Zasady przeprowadzania rozmów z pracownikami:
  • zachowania niewerbalne ułatwiające i utrudniające rozmowę,
  • rola aktywnego słuchania,
  • komunikacja werbalna w trakcie trudnych rozmów,
  • pytania, które zachęcają do konstruktywnego dialogu,
  • budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii,
  • udzielanie informacji zwrotnej- reagowanie na presję, manipulację, agresję, bierność.
 5. Rozmowy oceniające i motywujące:
  • proces oceny pracownika,
  • przygotowanie rozmowy,
  • udzielanie konstruktywnej krytyki,
  • sposoby udzielania pochwał i motywacji,
  • pobudzanie inicjatywy i samodzielności,
  • najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.
 6. Rozmowy dyscyplinujące:
  • przyczyny złej pracy,
  • zasady i sposoby prowadzenia rozmowy dyscyplinującej,
  • informowanie o konsekwencjach- procedura zmiany zachowań niepożądanych.
 7. Komunikacja w procesie zwolnień:
  • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem,
  • zwolnienie jako sytuacja trudna,
  • emocje i reakcje osób zwalnianych,
  • radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika,
  • struktura rozmowy końcowej ze zwalnianym pracownikiem,
  • reakcje pracowników na zmiany w firmie,
  • reguły zachowań po rozmowie zwalniającej.
 8. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi:
  • przedmiot, czas, treść i forma współpracy,
  • rola uczestników zespołów negocjacyjnych,
  • taktyki i kontrtaktyki negocjacyjne,
  • komunikacja w procesie współpracy.
 9. Przebieg rozmów z partnerem społecznym:
  • przygotowanie i ustalenie procedury rozmów,
  • prowadzenie rozmów,
  • taktyki werbalne, chwyty i triki a manipulacje w rozmowach,
  • przełamywanie impasu, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw,
  • składanie ostatecznej propozycji- zakończenie negocjacji i podpisanie porozumienia.
 10. Postrozmowy: analiza wyników

Zapytaj o to szkolenie