Przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w środowisku pracy.

Celem szkolenia jest wykształcenie u osób zarządzających pracą innych umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na konflikt, agresję, mobbing, stalking, molestowanie i dyskryminację, jak również poznanie skutecznych metod budowania zawodowych relacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie, w formie warsztatu, prowadzone jest przy wykorzystaniu metod angażujących uczestników, w tym poprzez analizę konkretnych stanów faktycznych – przykładach i podejrzeniach o wrogie zachowania takie jak mobbing, stalking i molestowanie w firmach. Uczestnicy poznają regulacje prawne, dowiedzą się o konsekwencjach występowania wrogich zachowań, o roszczeniach przysługujących osobom świadczącym pracę (pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom), a także o sposobach odróżniania dyskryminacji i mobbingu od innych zjawisk (patologicznych i prawidłowych) oraz jak uchronić się przed fałszywymi oskarżeniami. Podczas pracy na przykładach uczestnicy opracują w grupach najlepsze rozwiązania opisanych sytuacji, a następnie dowiedzą się o faktycznych decyzjach podjętych przez sądy.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerów, którzy są zaangażowani w procesy związane z zarządzaniem ludźmi i mogą spotkać się w codziennych relacjach z sytuacjami konfliktowymi oraz w których dochodzi do mobbingu, dyskryminacji lub nadużycia stosunku zależności.

1. Identyfikacja wrogich zachowań w środowisku pracy.

2. Dyskryminacja, mobbing, stalking, molestowanie – różne pojęcia.

3. Mobbing jako zjawisko – rozumienie i przyczyny:

 • kiedy i dlaczego występuje?,
 • objawy i cechy mobbingu – rozpoznawanie mobbingu,
 • jak się zachować wobec mobbingu?,
 • skutki i koszty mobbingu w miejscu pracy

4. Co jest a co nie jest dyskryminowaniem w zatrudnieniu:

 • dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, pozytywna,
 • przeprowadzanie rekrutacji w kontekście przepisów antydyskryminacyjnych,
 • różnicowanie wynagrodzeń, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,
 • kiedy zapisy w wewnętrznych regulacjach są dyskryminujące,
 • nierówne traktowanie kandydatów do pracy i pracowników nie będące dyskryminacją

5. Molestowanie – nadużycie stosunku zależności:

 • dobra osobiste pracownika – granice działania pracodawcy,
 • katalog typowych naruszeń zakazu molestowania,
 • molestowanie seksualne czy niepożądane zachowanie

6. Relacje w zespole pracowników i rozwiązywanie konfliktów:

 • organizacja pracy a relacje w zespole,
 • konflikt jako źródło agresywnych zachowań i mobbingu,
 • jak reagować na konflikt i wyrażanie emocji pracowników,
 • zarządzanie konfliktem w miejscu pracy

7. Odróżnienie zwykłych konfliktów interpersonalnych od stosowania mobbingu.

8. Rola kadry kierowniczej wobec zjawiska dyskryminacji, mobbingu i molestowania.

 • obowiązek pracodawcy (kadry kierowniczej) przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
 • skuteczne metody przeciwdziałania wrogim zachowaniom w miejscu pracy,
 • techniki reagowania na określone zachowania o charakterze mobbingu i molestowania,
 • scenki rzeczywistych reakcji pracownika mobbingowanego (lub z poczuciem bycia ofiarą mobbingu) na konkretne działania przełożonego,
 • rozwój samokontroli zachowań oraz zdrowych relacji sprzyjających efektywnej pracy i współpracy pracowników jako profilaktyka antydyskryminacyjna i antymobbingowa

9. Odpowiedzialność pracodawcy za nie przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

10. Wewnętrzna polityka antymobbingowa – mapa przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

11. Mobbing i dyskryminacja w orzecznictwie:

 • z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy mogą wystąpić pracownicy,
 • kiedy pracownik może liczyć na zadośćuczynienie, a kiedy na odszkodowanie,
 • jak udowadniane są dyskryminacja i mobbing przed sądem, że rzeczywiście miały miejsce,
 • przykłady wyroków sądowych (po wcześniejszej „roli sędziego” uczestników).

Zapytaj o to szkolenie