Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych

Zajęcia mają charakter warsztatów szkoleniowych. Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych umiejętności w ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę z zakresu analizy efektywności projektów według metodyki UNIDO a także oceny kosztu kapitału służącego do finansowania inwestycyjnej działalności firmy.

Prof. nadzwyczajny, dr hab. JANUSZ NESTERAK – wykładowca akademicki w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje doradcze projekty z zakresu: wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowanie instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenie systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także autorem i współautorem wielu ekspertyz. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla pracowników, zarządów i wyższej kadry menedżerskiej z zakresu: finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania i finansów, wydanych w Polsce oraz za granicą.

 1. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE.
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów firmy.
  • Istota i elementy rachunku efektywności inwestycji.
  • Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy:
   • przyczyny zmienności wartości pieniądza w czasie,
   • pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie,
   • najważniejsze techniki obliczeniowe: wartość przyszła – Future Value (FV), wartość obecna – Present Value (PV), wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych, płatności okresowe i renta dożywotnia, efektywna roczna stopa procentowa.
  • Ćwiczenia z zakresu zmiany wartości pieniądza w czasie.
 2. ANALIZA FINANSOWA FIRMY W ASPEKCIE ZDOLNOŚCI DO FINANSOWANIA INWESTYCJI.
  • Wstępna ocena sprawozdań finansowych firmy – dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków, analiza cash flow.
  • Analiza wskaźnikowa – główne narzędzie oceny finansowej przedsiębiorstwa.
   • Zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników.
   • Wskaźniki płynności: statyczne metody pomiaru płynności finansowej, rynkowa korekta płynności finansowej, wskaźniki oparte na cash flow (przepływach pieniężnych).
   • Wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta.
   • Wskaźniki sprawności (aktywności) działania.
   • Wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu.
  • Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy.
  • Inwestycyjne przepływy pieniężne (NET CASH FLOW – NCF).
  • Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 3. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.
  • Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
   • metody proste: kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, kompensacyjny okres zwrotu, stopa zwrotu, analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług,
   • metody dynamiczne: wartość kapitałowa netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR.
  • Ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych.
  • Koszt kapitału przedsiębiorstwa: składniki kapitału przedsiębiorstwa, średnioważony (WACC) i krańcowy koszt kapitału (MCC), kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału, efektywność finansowania kapitałami obcymi – efekt dźwigni finansowej.
  • Alternatywne źródła finansowania działalności firmy.
  • Ćwiczenia z wyznaczania kosztu kapitału i źródeł finansowania.

Zapytaj o to szkolenie