Finanse dla niefinansistów

 • Celem szkolenia jest:
  • Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie.
  • Stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym.
  • Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu zarządzania finansami.
  • Optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach
 • Adresaci:
  • Kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
  • Kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi.
  • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.
  • Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów.
 • Program:
  • Przekazuje wiedzę w obszarze zastosowania podstawowych pojęć z dziedziny finansów.
  • Uczy sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych.
  • Uczy na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie.
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  • Uczestnicy szkolenia posiądą podstawową wiedzę z zakresu finansów krótko, jak i długoterminowych.
  • Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:
   • gromadzić i analizować uzyskane informacje niezbędne do podejmowania decyzji,
   • wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania decyzji zarządczych,
   • ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego,
   • wskazać zastosowanie narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych.

Prof. nadzwyczajny, dr hab. JANUSZ NESTERAK – wykładowca akademicki w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje doradcze projekty z zakresu: wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowanie instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenie systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także autorem i współautorem wielu ekspertyz. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla pracowników, zarządów i wyższej kadry menedżerskiej z zakresu: finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania i finansów, wydanych w Polsce oraz za granicą.

 1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy:
  • Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów gotówkowych.
  • Analiza finansowej efektywności działań firmy:
   • wskaźniki płynności,
   • wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta,
   • wskaźniki sprawności (aktywności) działania,
   • wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu.
  • Analiza strategiczna otoczenia firmy.
  • Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy.
 2. Analiza inwestycyjna.
  • Charakterystyka najważniejszych elementów biznes planu.
  • Wartość pieniądza w czasie.
  • Proste metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Dyskontowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
   • metoda wartości zaktualizowanej netto ( NPV ),
   • wskaźnik bieżącej wartości kapitałowej netto ( NPVR ),
   • metoda wewnętrznej stopy zwrotu ( IRR i MIRR).
  • Praktyczne problemy stosowania kryterium NPV.
  • Źródła finansowania inwestycji.
 3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie.
  • Zysk a gotówka w firmie.
  • Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
  • Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków finansowych.
  • Zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania krótkoterminowe).
 4. Zarządzanie kosztami w nowoczesnej firmie
  • System informacji zarządczej.
  • Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
   • analiza progu rentowności,
   • analiza wrażliwości.
  • Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą.

Zapytaj o to szkolenie