Controlling i budżetowanie w firmie

CEL SZKOLENIA

Wśród menedżerów controlling jest uznawany za sposób zarządzania skutecznie przeciwstawiający się kryzysowi czy konkurencji. Wprowadzenie zasad controllingu jest warunkiem niezbędnym dla rzetelnej oceny skuteczności funkcjonowania centrów odpowiedzialności, które wchodzą w skład firmy. Controlling wpływa na wzrost dyscypliny pracowników, poprawiając równocześnie efektywność funkcjonowania całej firmy. Dzieje się tak dlatego, że menedżer centrum odpowiedzialności dysponuje pełniejszą i bardziej szczegółową informacją o ważnych dla procesu decyzyjnego obszarach. W controllingu zwiększa się samodzielność decyzyjna kierowników poprzez aktywne włączenie ich w proces zarządzania. Prowadzenie działalności według standardów wyznaczonych przez controlling determinuje sposób myślenia i wpływa na wzrost zaangażowania, dając równocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy. Prawidłowe wdrożenie controllingu prowadzi do ścisłego powiązania działań pracowników centrów z odpowiedzialnością za uzyskane wyniki, a w rezultacie i wysokością należnego wynagrodzenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 1. Nabędą się oraz poszerzą wiedzę z zakresu:
  • skutecznych metod i technik umożliwiających budowę efektywnego systemu controllingu,
  • wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej firmy
  • planowania operacyjnego i sporządzania budżetu
 2. nauczą się czym jest controlling w odniesieniu do rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej czy rachunku kosztów
 3. nabędą niezbędną wiedzę związaną z wdrażaniem i organizacją rachunkowości zarządczej.

PROWADZĄCY

Prof. nadzwyczajny, dr hab. JANUSZ NESTERAK – wykładowca akademicki w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje doradcze projekty z zakresu: wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowanie instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenie systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także autorem i współautorem wielu ekspertyz. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla pracowników, zarządów i wyższej kadry menedżerskiej z zakresu: finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania i finansów, wydanych w Polsce oraz za granicą.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą.
 2. Procedura wdrażania controllingu do firmy.
 3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu.
 4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:
  • zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności.
  • budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
  • zasady ustalania cen transferowych w centrach.
 5. Korzyści i przeszkody wdrażania controllingu do firmy.
 6. Przykłady błędnych decyzji na podstawie informacji uzyskanej z księgowości.
 7. Praktyczny przykład budowy budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy.
 8. Praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach:
  • ocena odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów kosztowych,
  • praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych parametrów,
  • rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych,
  • wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów.
 9. Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji.
 10. System motywacyjny a kontrakty menedżerskie w centrach – propozycje systemów premiowania kadry kierowniczej.
 11. Przykład budowy Zbilansowanej Karty Wyników – Balanced Scorecard.
 12. Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach.

Zapytaj o to szkolenie