Controlling i budżetowanie w firmie

Wśród menedżerów controlling jest uznawany za sposób zarządzania skutecznie przeciwstawiający się kryzysowi czy konkurencji. Wprowadzenie zasad controllingu jest warunkiem niezbędnym dla rzetelnej oceny skuteczności funkcjonowania centrów odpowiedzialności, które wchodzą w skład firmy. Controlling wpływa na wzrost dyscypliny pracowników, poprawiając równocześnie efektywność funkcjonowania całej firmy. Dzieje się tak dlatego, że menedżer centrum odpowiedzialności dysponuje pełniejszą i bardziej szczegółową informacją o ważnych dla procesu decyzyjnego obszarach. W controllingu zwiększa się samodzielność decyzyjna kierowników poprzez aktywne włączenie ich w proces zarządzania. Prowadzenie działalności według standardów wyznaczonych przez controlling determinuje sposób myślenia i wpływa na wzrost zaangażowania, dając równocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy. Prawidłowe wdrożenie controllingu prowadzi do ścisłego powiązania działań pracowników centrów z odpowiedzialnością za uzyskane wyniki, a w rezultacie i wysokością należnego wynagrodzenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 1. Nabędą się oraz poszerzą wiedzę z zakresu:
  • skutecznych metod i technik umożliwiających budowę efektywnego systemu controllingu,
  • wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej firmy
  • planowania operacyjnego i sporządzania budżetu
 2. nauczą się czym jest controlling w odniesieniu do rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej czy rachunku kosztów
 3. nabędą niezbędną wiedzę związaną z wdrażaniem i organizacją rachunkowości zarządczej.

Prof. nadzwyczajny, dr hab. JANUSZ NESTERAK – wykładowca akademicki w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje doradcze projekty z zakresu: wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowanie instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenie systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także autorem i współautorem wielu ekspertyz. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla pracowników, zarządów i wyższej kadry menedżerskiej z zakresu: finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania i finansów, wydanych w Polsce oraz za granicą.

 1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą.
 2. Procedura wdrażania controllingu do firmy.
 3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu.
 4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:
  • zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności.
  • budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
  • zasady ustalania cen transferowych w centrach.
 5. Korzyści i przeszkody wdrażania controllingu do firmy.
 6. Przykłady błędnych decyzji na podstawie informacji uzyskanej z księgowości.
 7. Praktyczny przykład budowy budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy.
 8. Praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach:
  • ocena odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów kosztowych,
  • praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych parametrów,
  • rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych,
  • wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów.
 9. Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji.
 10. System motywacyjny a kontrakty menedżerskie w centrach – propozycje systemów premiowania kadry kierowniczej.
 11. Przykład budowy Zbilansowanej Karty Wyników – Balanced Scorecard.
 12. Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach.

Zapytaj o to szkolenie