Analiza finansowa w controllingu

Celem szkolenia jest ułatwienie procesu planowania, zapewnienie stałej kontroli poziomu kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego, dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu metod badania i oceny kondycji finansowej centrów odpowiedzialności przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej wraz z omówieniem praktycznych przykładów kompleksowej oceny kondycji finansowej firm oraz centrów odpowiedzialności.

Adresaci:

 • Kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.
 • Pracownicy pragnący poznać w sposób przystępny kulisy finansów i controllingu.
 • Właściciele firm chcący uzyskać informację o sposobie oceny centrów odpowiedzialności.

Prof. nadzwyczajny, dr hab. JANUSZ NESTERAK – wykładowca akademicki w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje doradcze projekty z zakresu: wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowanie instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenie systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także autorem i współautorem wielu ekspertyz. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla pracowników, zarządów i wyższej kadry menedżerskiej z zakresu: finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania i finansów, wydanych w Polsce oraz za granicą.

 1. Controlling operacyjny – istota zagadnienia.
  • Funkcje i rola controllingu i controllera.
  • Procedura wdrażania controllingu do przedsiębiorstwa.
  • System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu.
  • Budżety jako metoda wyznaczania zadań dla centrów odpowiedzialności.
  • Rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych.
  • Monitoring stopnia wykonania zadań w centrach odpowiedzialności.
 2. Analiza sprawozdań finansowych – studium przypadku.
  • Treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych:
   • Bilans – majątek firmy i źródła jego finansowania,
   • Rachunek zysków i strat – wyraz rentowności działalności gospodarczej firmy,
   • Rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie z przepływu kapitałów.Inne źródła informacji ekonomicznej.
  • Ćwiczenia w sporządzaniu wstępnej analizy sprawozdań finansowych – struktura, dynamika, wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej.
  • „Czytanie” sprawozdań finansowych i ich analiza wstępna.
 3. Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllingu – studium przypadku.
  • Badanie kondycji finansowej firmy i centrów odpowiedzialności przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej.
  • Praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania.
  • Pogłębiona ocena płynności w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
  • Sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej – studium przypadku.
  • Praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy.

Zapytaj o to szkolenie