Zmiany w użytkowaniu wieczystym, dobre praktyki w inwestycjach na terenach Wód Polskich oraz służebności

TERMIN SZKOLENIA

29 listopada – 01 grudnia 2023 roku – Zakopane, Hotel Czarny Potok

CEL SZKOLENIA

 • Aspekt praktyczny zajęć.
 • Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
 • Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów i pozwala pracownikom instytucji publicznych, firm i przedsiębiorstw na prawidłowe działanie w obszarze gospodarki nieruchomościami.
 • Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
 • Przedstawienie zmian wprowadzanych nowelizacją do ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawą z 26 maja 2023 r. w zakresie wykupu prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie stosowania wprowadzonych przepisów, w szczególności w zakresie zasad, warunków i procedur sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego oraz udzielania pomocy publicznej z tym związanej.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Użytkowanie wieczyste:
  • Użytkowanie wieczyste w polskim prawie.
  • Dotychczasowe możliwości wykupu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.
 2. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzone przez ustawodawcę ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw:
  • Omówienie wprowadzenia do UGN nowego Działu IVa pn: „przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego” – omówienie zasad, warunków i procedur (art. 198g-198l), w tym w szczególności:
   • Termin roszczenia.
   • Grunty wyłączone z roszczenia.
   • Zasady ustalania ceny wykupu.
   • Bonifikaty od ceny wykupu – komu i na jakich zasadach?
   • Pomoc publiczna.
   • Zdefiniowanie pojęcia „działalności gospodarczej” na potrzeby przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – dodanie pkt 19 w art. 4.
   • Doprecyzowanie art. 10 ust. 5 dotyczącego udzielania pomocy publicznej.
   • Wprowadzenie w art. 28 w ust. 2 obowiązku przeprowadzania w formie pisemnej rokowań dotyczących warunków sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą.
   • Wykluczenie możliwości zbywania na rzecz użytkowników wieczystych tych gruntów, wobec których umowa użytkowania wieczystego została zawarta przed upływem 10 lat – art. 32 ust. 1.
   • Dodanie ust. 1b do art. 32 – upoważnienie dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów do podejmowania uchwał i zarządzeń określających zasady przeznaczania do sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
   • Wprowadzenie nowego mechanizmu ustalania ceny za nabycie prawa własności gruntu publicznego przez użytkownika wieczystego – zmiana art. 69.
   • Określenie mechanizmu obliczania wartości pomocy publicznej oraz zasad ustalania i uiszczania dopłaty do wartości rynkowej gruntu – dodanie art. 69a.
   • Konieczność uwzględnienia wytycznych komisji europejskiej dotyczących zachowania rynkowych warunków transakcji – dodanie ust. 5 w art. 70.
   • Zmiany w innych ustawach m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 3. Ustanowienie służebności przesyłu:
  • typowe klauzule występujące w umowach dotyczących służebności przesyłu,
  • problematyka wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz współwłasności,
  • ustanawianie i zasiedzenie służebności na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • służebność przesyłu dla urządzeń projektowanych,
  • specyfika służebności przesyłu dla przyłączy,
  • niezbędne dowody i załączniki do wniosku w postępowaniu sądowym,
  • składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz czynniki wpływające na jego wysokość,
  • sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami w zakresie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
 4. Zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej:
  • warunki niezbędne dla zasiedzenia służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści służebności przesyłu,
  • widoczność urządzeń przesyłowych, w tym podziemnych – ewolucja orzecznictwa,
  • dobra wiara – przesłanki oraz wykorzystanie w postępowaniu sądowym – ewolucja orzecznictwa,
  • posiadanie przedsiębiorstw państwowych do 1 lutego 1989 r. i skutki zasady jednolitej własności państwowej w prowadzonych postępowaniach sądowych,
  • możliwość sumowania okresu posiadania służebności gruntowej i przesyłu,
  • zasiedzenie służebności przesyłu a decyzja administracyjna ograniczająca własność na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 5. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  • Dobra albo zła wiara posiadacza służebności.
  • Sposób obliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.
  • Rozkład ciężaru dowodu.
  • Sytuacja prawna nabywców nieruchomości obciążonych urządzeniami.
  • Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny – zasady dotyczące określania wartości służebności przesyłu
 6. Podstawowe pojęcia prawne związane z gospodarką nieruchomościami.
  • Tytuł prawny do nieruchomości – zagadnienia wstępne.
  • Własność / współwłasność.
  • Użytkowanie wieczyste.
  • Trwały zarząd nad nieruchomością.
 7. Praktyczne aspekty stosowania ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 8. Informacja publiczna – co warto wiedzieć.
 9. Kontrola operatów związanych z określeniem wartości służebności przesyłu.
 10. Elementy prawa budowlanego – wnioski właścicieli w zakresie samowoli budowlanej.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

CENA SZKOLENIA

2.650 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.350 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 29.11.2023 roku (od godz.14.00) do 01.12.2023 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 29.11.2023 roku do obiadu 01.12.2023 roku.

Agenda szkolenia

29 listopada 2023 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

30 listopada 2023 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 18:00 – kolacja.

01 grudnia 2023 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA