Prawo pracy – wybrane zagadnienia

TERMIN SZKOLENIA

05-07 grudnia 2022 roku – Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi i nietypowymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz omówienie planowanych zamin przepisów w 2022/2023 roku.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik, ukończyła także studia podyplomowe z ,,Psychologii zarządzania”. Doświadczony praktyk, od 2008 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, współpracuje z wieloma firmami, na co dzień zajmując się zagadnieniami związanymi z prawem pracy; w szczególności z zatrudnianiem i zwalnianiem, nawiązywaniem stosunku pracy, płacami, ubezpieczeniami społecznymi, a także zagadnieniami miękkiego HR. Autorka artykułów z zakresu prawa pracy na łamach „Naszego Forum”. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Nawiązanie stosunku pracy:

 • Informacje potrzebne menedżerom o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
  • Jakie pytania można zadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – celowość pytań, a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony prywatności kandydata do pracy
 • Jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
  • dostępność i zakres stosowania umowy na czas próbny
  • praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony
  • umowy na zastępstwo
  • umowa na czas nieokreślony
 • obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych
 • zasady przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, w tym skrócony okres archiwizacji akt pracowniczych 

2.    Czas pracy – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:

 • gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy
 • czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika
 • wymiar czasu pracy
 • normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
 • przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
 • ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach)
 • monitorowanie pracy zdalnej przez pracodawcę
 • raportowanie pracy zdalnej przez pracownika
 • praca w porze nocnej
 • zarządzanie limitami nadgodzin:
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  • polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
  • rekompensowanie pracy w nadgodzinach
  • praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata
  • praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne
 • dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
 • czas pracy pracownika niepełnosprawnego
 • czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy
 • czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez
 • obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki
 • obowiązki pracodawcy dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy
 • problematyka różnorodnych form – papierowej, elektronicznej – prowadzenia dokumentacji czasu pracy

3.    Urlopy pracownicze w 2022 roku – zasady, uprawnienia, szczególne przypadki:

 • planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych
 • udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
 • konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
 • przesunięcie terminu urlopu
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika („wysłanie na urlop”)
 • specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”
 • szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
  • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
  • praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
  • opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części
 • urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy
 • inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe
 • skuteczność wnioskowania pracowników o poszczególne urlopy pracownicze

4.    Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych; wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach

 • kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę – uprawnienia, obowiązki
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy

5.    Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:

 • wymogi i sankcje dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony prywatności kandydatów do pracy, pracowników i ich rodzin oraz współpracowników
 • praktyka wypełniania podstawowych obowiązków pracodawcy:
  • prawidłowego zatrudniania pracowników
  • organizowania i kierowania procesem pracy
  • ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
  • zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników
 • odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
 • zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu – wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS
 • kontrola miejsc pracy, kontrola osobista, stanu trzeźwości a wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika
 • procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie
 • pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy

6.    Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:

 • dyspozycja i podporządkowanie
 • lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej
 • obowiązek dbałości o dobro pracodawcy
 • obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych
 • należyta staranność
 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
  • wymogi formalne udzielenia kary porządkowej
  • sprzeciw od kary porządkowej
  • uznanie kary porządkowej za niebyłą
  • kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez
 • odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
  • za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
  • wina umyślna i nieumyślna pracownika

7.    Dyscyplinowanie pracowników:

 • prawne podstawy stosowania kontroli pracy jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy
 • wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy)
 • dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej
 • prawne aspekty okresowej oceny podwładnych

8.    Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:

 • czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym
 • polecenie pracy zdalnej
 • zmiana warunków pracy lub płacy w ramach wypowiedzenia zmieniającego / porozumienia stron

9.    Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
  • na mocy porozumienia stron
  • za wypowiedzeniem jednej ze stron
  • bez wypowiedzenia
  • wypowiedzeniem zmieniającym
 • z przyczyn niedotyczących pracownika
 • okresy wypowiedzenia, terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy
 • kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
  • ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
  • wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
 • kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
 • przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
  • negatywna ocena pracy
  • utrata zaufania
  • działalność konkurencyjna
  • przyczyny niezawinione
  • uwzględnianie interesów pracodawcy
 • świadectwo pracy – treść, termin wystawienia, korekta błędów
 • terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

10.    Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku
11.    Wprowadzone oraz planowane zmiany w prawie pracy w 2022 roku:

 • kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy
 • uregulowanie zasad prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców
 • nowa regulacja podróży służbowych kierowców
 • uelastycznienie zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury uproszczonej
 • wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)
  • urlop ojcowski, rodzicielski, opiekuńczy udzielany pracownikowi
  • regulacja usprawiedliwionej absencji pracownika jako czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych pracownika
  • elastyczna organizacja pracy pracującym rodzicom dzieci do lat 8
 • urlopy wypoczynkowe: zrównanie wymiaru dla wszystkich zatrudnionych, rezygnacja z 10-letniego stażu pracy
 • wdrożenie dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o sygnalistach)
 • wdrożenie dyrektywy UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa informacyjna)

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

CENA SZKOLENIA

2.450 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • zakwaterowanie w pok. 1 osobowy ze śniadaniem,
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje,

1.150 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat,
 • przerwy kawowe oraz obiady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 05.12.2022 roku (od godz.14.00) do 07.12.2022 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 05.12.2022 roku do obiadu 07.12.2022 roku.

Agenda szkolenia

05 grudnia 2022 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

06 grudnia 2022 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

07 grudnia 2022 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA