Zawieranie umów w obrocie gospodarczym i należyte ich zabezpieczenie

TERMIN SZKOLENIA

25 kwietnia 2022 roku – godz. 9.00 – 15.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzowna staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy może podważać zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek pracodawcy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów. Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników tych podmiotów, które udzielają kredytów kupieckich.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

PROWADZĄCY SZKOLENIE

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 2. Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji –  praca z dokumentem.
  • Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
  • Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?
  • Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.
  • Dwa rodzaje wpisów KRS konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?
 3. Wprowadzanie procedur zabezpieczających wspierających udzielanie kredytów kupieckich w firmie.
 4. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników… Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji.
 5. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej.
  • Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy?
  • Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej?
  • Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?
 6. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?
 7. Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie osób prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).
 8. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.
 9. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?
 10. Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
 11. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.
 12. Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.
 13. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.
 14. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).
 15. Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym: gwarancje bankowe, akredytywa, weksel.
 16. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

CENA SZKOLENIA

495 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA