Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r.

TERMIN SZKOLENIA

09 listopada 2022 roku w godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Dnia 13.10.2022 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Celem szkolenia jest zaznajomienie w/w osób z nowymi zasadami funkcjonowania spółki z o.o. i S.A., zasadami działalności zarządu, rady nadzorczej. Omówione zostaną także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek, działalnością prokurentów, analizą odpisu KRS w tym zakresie.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili prowadzić obsługę organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), zwoływać posiedzenia organów. Członkowie rad nadzorczych jak i zarządu będą znać zasady funkcjonowania swoich organów i ciążące na nich obowiązki.

GRUPA DOCELOWA:

Członkowie zarządu, rad nadzorczych oraz pracownicy (kierownicy i dyrektorzy biura zarządu, asystentki prezesów) spółki z o.o. i S.A.

METODY SZKOLENIOWE:

 • – praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),
 • – dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 
 • – rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • – wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

PROWADZĄCY SZKOLENIE

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć, holding (grupa kapitałowa), grupa spółek, konsorcjum.

2. Kiedy tworzy się grupy spółek jest celowe (wady i zalety rozwiązania).

3. Zasady funkcjonowania grupy spółek w związku z nowelizacją.

4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników. Zasady reprezentacji a odpis z KRS (praca z dokumentem).

5. Zasady funkcjonowania organów spółki z o.o. po nowelizacji.

A. Zarząd:

– doprecyzowanie zasad liczenia kadencji zarządu,

– mandat a kadencja,

– kadencja wspólna a indywidualna,

– zasady składania rezygnacji przez członków zarządu,

– prawa i obowiązki byłego członka zarządu,

– zasady protokołowania uchwał zarządu, co protokół powinien zawierać,

– od kiedy następuje objęcie funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki, od chwili powołania czy od chwili wpisu do KRS?

– dwutorowość stosunku prawnego członka zarządu uchwała o powołaniu a umowa o pracę, kontrakt managerski, umowa zlecenie,

– zasady reprezentacji spółek z o.o. i S.A. – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników. Zasady reprezentacji a odpis z KRS (praca z dokumentem).

B. Rada nadzorcza w sp. z o.o.:

– kadencja członka rady nadzorczej i zasady jej liczenia,

– uprawnienia kontrolne członka rady nadzorczej po zmianach,

– co to jest komitet rady nadzorczej,

– co powinny zawierać wewnętrzne procedury tak, by nadzór w spółce był efektywny?,

– rodzaje nadużyć w spółkach kapitałowych i sposoby ich wykrywania przez radę nadzorczą,

– obowiązek sporządzania sprawozdania przez radę nadzorczą,

– zakres uprawnień kontrolnych rady nadzorczej,

– obowiązek zawiadomienia biegłego rewidenta o posiedzeniu rady nadzorczej,

– doraźny lub stały komitet rady nadzorczej,

– pojęcie doradcy rady nadzorczej,

– sposób zwoływania posiedzenia rady nadzorczej.

CENA SZKOLENIA

495 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie,
  • 09.00 – 10.30 szkolenie,
  • 10.30 – 10.45 przerwa,
  • 10.45 – 12.15 szkolenie,
  • 12.15 – 12.30 przerwa,
  • 12.30 – 14.00 szkolenie,

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA