Wady prawne i fizyczne nieruchomości w aspekcie zarządzania nieruchomością wspólną

TERMIN SZKOLENIA

22 grudnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu omawiany m.in.: rodzaje nieruchomości występujące w praktyce zarządzania i obrotu nieruchomościami, dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością, stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości, procedura przyjęcia nieruchomości przez zarządcę, katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami, zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami, przesłanki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości za wady prawne i fizyczne nieruchomości.

Cel szkolenia:

 • Omówienie regulacji związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami w systemie prawa polskiego,
 • Omówienie regulacji kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości oraz ochrona praw konsumenta,
 • Tematem szkolenia będą także właściwe działania zarządów i zarządców nieruchomości związane z dochodzeniem roszczeń z rękojmi za wady.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat zasad prowadzenia prawidłowego zarządu nieruchomością w zakresie rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości,
 • Analiza przykładowych zapisów umów sprzedaży nieruchomości i umów o zarządzanie nieruchomością w zakresie praw i obowiązków stron związanych z rękojmią za wady, kar umownych, terminów dochodzenia uprawnień za wady,
 • Omówienie orzecznictwa sądowego.

Adresaci szkolenia:

Osoby wykonujące zawód zarządcy, administratora nieruchomości, osoby pełniące funkcje w zarządach i radach nadzorczych podmiotów zarządzających nieruchomościami.

Metody szkoleniowe:

Wykład wraz z prezentacją multimedialną, pogłębiony o przykłady praktyczne i orzecznictwo sądowe wraz z dyskusją z uczestnikami szkolenia.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Definicja nieruchomości, uregulowana w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rodzaje nieruchomości występujące w praktyce zarządzania i obrotu nieruchomościami.
   
 2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością w obrocie nieruchomościami – stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości.
   
 3. Procedura przyjęcia nieruchomości przez zarządcę do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – forma i treść czynności faktycznych i prawnych zarządcy oraz treść umowy o zarząd nieruchomością.
   
 4. Pojęcie wady prawnej i fizycznej w doktrynie i przepisach prawa cywilnego.
   
 5. Katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – pojęcie wady prawnej i fizycznej nieruchomości zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego.
   
 6. Zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami – przesłanki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości za wady prawne i fizyczne nieruchomości.
   
 7. Sposoby i formy regulacji stanu prawnego nieruchomości przewidziane w systemie prawa polskiego – podstawy prawne i procedura dokonania regulacji stanu prawnego nieruchomości.
 1. Analiza ksiąg wieczystych
   
 2. Sposoby zabezpieczenia praw zarządcy nieruchomości – wpływ zarządcy nieruchomości na kształtowanie treści umowy najmu/dzierżawy nieruchomości w przypadku zaistnienia wady prawnej lub fizycznej nieruchomości.
   
 3. Praktyka prowadzenia spraw związanych ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego.
   
 4. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

CENA SZKOLENIA

450 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA