Umowy inwestycyjne w obrocie gospodarczym

TERMIN SZKOLENIA

28 kwietnia 2022 roku – godz. 9.00 – 15.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, analizy treści konkretnych umów oraz rozwiązywania problemów praktycznych tzw. kazusów.

Grupa docelowa: Specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane, kierownicy robót.

Po zakończony szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili oceniać zapisy umów o roboty budowlane, znać ich konsekwencje,
 • znajdować błędy i zapisy niekorzystne,
 • potrafili przeprowadzić proces reklamacji. 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady weryfikacji podmiotów gospodarczych (rejestry dostępne on-line KRS, CEiDG, KRS, system ksiąg wieczystych, referencje i inne dokumenty potwierdzające wiarygodność podmiotów gospodarczych).
 2. Badanie dokumentów księgowych – sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, książki przychodów i rozchodów, audyty finansowe, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające stan finansów podmiotów gospodarczych.
 3. Zasady i tryb odpowiedzialności poszczególnych rodzajów osób fizycznych i spółek prawa handlowego za zaciągnięte zobowiązania, osobista odpowiedzialność członków zarządu – zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników.
 5. Konsekwencje zawarcia umowy z osobami nieuprawnionymi do ich zawarcia – roszczenia stron.
 6. Elementy istotne umowy zawieranej w obrocie gospodarczym przez podmioty.
 7. Formy zabezpieczania zobowiązań, wynikających z umów w obrocie gospodarczym: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, poręczenie bankowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, ubezpieczenie kredytu kupieckiego.
 8. Zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów, rodzaje  i formy pełnomocnictw.
 9. Formy czynności prawnych – umowy ustne i pisemne oraz formy szczególne zawarcia umowy – przez czynności faktyczne, dorozumiane, zawieranie umów drogą e-mailową – zasady i tryb.
 10. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki, kary umowne, potrącenie, cesja wierzytelności, świadczenie przez osobę trzecią z tytułu zobowiązania solidarnego.
 11. Klauzula rebus sic stantibus i art. 471 kc, w dobie Covid 19 jako przyczyny niewykonania lub zmiany treści zawartych umów.
 12. Orzecznictwo sądowe.

CENA SZKOLENIA

495 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA