Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych

TERMIN SZKOLENIA

09 maja 2022 roku – godz. 9.00 – 15.00 – webinarium

CEL SZKOLENIA

Dnia 01.07.2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która nakłada na jednostki sektora finansów publicznych (min. samorządowe zakłady budżetowe, gminy) obowiązek raportowania umów pod groźbą kary. Informacje w tym przedmiocie będzie należało przesyłać do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów i będą one podlegać publikacji na stronach jego internetowych. Z tego też powodu chcieliśmy zaproponować Państwu niniejsze szkolenie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, zasadami publikacji zawieranych umów, zapoznanie z podstawowymi zasadami antykorupcyjnej normy ISO 37001, oraz pojęciem i przykładami korupcji.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

AGNIESZKA LISAK – radca prawny. Problematyką antykorupcji zajmuje się od wielu lat, prowadząc z niej szkolenia, a także pisząc artykuły. Jest autorką prawie 60 artykułów zamieszczanych w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Justitia, Radca Prawny, Rejent… Ma w swoim dorobku także publikacje dotyczące korupcji i jej wykrywania:

 • „Zwalczanie korupcji” (Przetargi Publiczne 05.2017 r.),
 • „Anatomia korupcji” (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.),
 • „Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny” (Rzeczpospolita 04.04.2013 r.),
 • „Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.). 

Jest także ekspertem w zakresie antykorupcyjnego ISO 37001.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).
 2. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.
 3. Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?
 4. Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią?
 5. Kiedy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?
 6. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?
 8. Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?
 9. Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.
 10. Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.
 11. Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?
 12. Umowa ustna a obowiązek publikacji.
 13. Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?
 14. Na kim ciąży obowiązek publikacji?
 15. Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?
 16. Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.
 17. Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?
 18. Jakie informacje dot. umów podlegają publikacji?
 19. Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?
 20. W jakim terminie należy dokonać obowiązku publikacji?
 21. Czy za brak publikacji grożą sankcje?
 22. Wady ustawy.
 23. Jak korzystać z obowiązków informacyjnych nałożonych przez ustawodawcę w Ustawie o finansach publicznych w kontekście zwalczania nadużyć we własnej jednostce? Zalety ustawy.
 24. Definicja korupcji.
 25. Przykłady korupcji:
  • zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców,
  • transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, opinie, sprzedaż znaku towarowego …),
  • problematyka umów marketingowych a korupcja,
  • zagrożenia związane z zawieraniem umów sponsoringu i darowizn…
 26. Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001 – wybrane zagadnienia.

CENA SZKOLENIA

495 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

DOKUMENTY DO POBRANIA