Gospodarka nieruchomościami – wybrane zagadnienia prawne

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie związanym z przepisami prawnymi z gospodarki nieruchomościami w tym regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącego nieruchomości.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • osoby specjalizujące się w sprawach związanych z nieruchomościami,
 • osoby zajmujące się zarządzaniem majątkiem i gruntami, administracją, inwestycjami, regulowaniem stanów prawnych,
 • pracownicy działów technicznych, administracji publicznej, pracowników banków
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką.
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podstawowy akt prawny regulujący przeznaczenie gruntów w systemie prawa polskiego związanego z obrotem i pozyskiwaniem nieruchomości pod zabudowę.
 2. Procedura, koszty i tryb uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako oraz stopień pokrycia terenów gmin w Polsce jako główna przeszkoda w pozyskiwaniu terenów pod zabudowę mieszkaniową przez gminy i TBS.
 3. Uchylenie w drodze kontroli instancyjnej wojewody uchwały rady gminy o objęciu danego obszaru Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z powodu naruszenia przepisów prawa przez gminę podczas procedury uchwalenia Mpzp.
 4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jako środek prawny służący do ochrony praw właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy w przypadku naruszenia prawa przez gminę.
 5. Możliwość zabudowy nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla danej nieruchomości jako instytucja nadzwyczajna służąca do pozyskania terenów pod zabudowę mieszkaniową w przypadku braku Mpzp.
 6. Własność i użytkowanie wieczyste jako podstawowe formy prawa do nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, współwłasność nieruchomości jako przeszkoda faktyczna do pozyskania realnej możliwości zabudowy nieruchomości – sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego – orzecznictwo S.N.
 7. Inwestycje z udziałem środków budżetowych – sposoby ochrony środków pieniężnych pochodzących z budżetu państwa – hipoteka na nieruchomości, weksle, poręczenia.
 8. Sposoby dochodzenia roszczeń pieniężnych przez skarb państwa – dochodzenia roszczenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego – egzekucja z nieruchomości, zapłata przez osobę trzecią – poręczyciela, egzekucja z weksla.
 9. Pojęcie ceny w budownictwie – cena netto i brutto – kosztorys wykonawczy, umowa o wykonanie robót budowlanych, umowa przedwstępna sprzedaży a określenie ceny sprzedaży jako elementu istotnego w umowie i koniecznego dla jej ważności.
 10. Kosztorys powykonawczy jako sposób na rozliczenie rzeczywistych kosztów budowy lokali mieszkalnych.
 11. Pojęcie i funkcja zadatku i zaliczki zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz umowne znaczenie przyjętych postanowień w zawieranych umowach związanych z kredytowaniem inwestycji, zasady i tryb zwrotu zaliczki oraz regulacje zadatku w znaczeniu zabezpieczenia praw stron zawartych umów.
 12. Udział w finasowaniu budownictwa mieszkaniowego gmin i budżetu państwa a katalog koniecznych dokumentów do przedstawienia przez inwestora i beneficjenta dopłat.
 13. Komunalne zasoby mieszkaniowe wraz z zasobem lokali socjalnych – zasady i tryb tworzenia zasobu ze szczególnym uwzględnieniem prawa do lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych na podstawie orzeczeń sądowych.
 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. regulująca zasady i tryb podziału nieruchomości.
 15. Przesłanki i możliwości dokonania podziału nieruchomości – forma prawna podziału nieruchomości i dokumenty konieczne do dokonania podziału.
 16. Zgoda organów administracji szczególnej na dokonanie podziału nieruchomości.
 17. Ujawnianie podziałów nieruchomości w katastrze nieruchomości – ewidencja gruntów i budynków oraz w systemie ksiąg wieczystych.
 18. Przepisy ustaw szczególnych związane z możliwością zabudowy gruntów – działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości.
 19. Instytucja opłat adiacenckich związana z dokonywanym podziałem nieruchomości.
 20. Orzecznictwo sądowe związane z podziałami nieruchomości.

CENA NETTO z wakacyjną zniżką

450 zł  395 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • imienny certyfikat

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 15.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

3. Dokumenty do pobrania