Zasady i tryb prowadzenia audytu nieruchomości wraz z zagadnieniem inwestycji i obrotu nieruchomościami

TERMIN SZKOLENIA

13 – 15 października 2021 roku – Zakopane, Hotel „Czarny Potok”

Cele szkolenia: szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień prawnych i faktycznych dotyczących nieruchomości, regulacji prawnych związanych z ich stanem prawnym i faktycznym, rejestrów prowadzonych dla nieruchomości – ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, obciążeń związanych z nieruchomościami, praw rzeczowych i praw rzeczowych ograniczonych, ustaw szczególnych dotyczących między innymi nieruchomości – prawa budowlanego, ochrony zabytków, ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz innych ważnych zagadnień prawnych takich jak prawidłowa dokumentacja obiektu budowlanego i zakres jej obowiązywania.

Korzyści ze szkolenia: nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej nieruchomości, prawidłowej analizy dotyczącej ich stanu prawnego i faktycznego, działania w ramach obowiązujących przepisów prawa i procedur związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości inwestowania w nieruchomości.

Metody szkolenia: wykład wraz z omówieniem case study.

Osoby na szkolenie: pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, pracownicy firm budowlanych i deweloperskich, pracownicy banków, audytorzy oraz inne osoby związane z nieruchomościami w zakresie czynności wykonywanych zawodowo.

 1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące nieruchomości w systemie prawa polskiego – definicja nieruchomości jej znaczenie prawne oraz praktyczne dla obrotu nieruchomościami.
 2. System źródeł prawa dotyczący nieruchomości konieczny do analizy stanu prawnego nieruchomości.
 3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz akty wykonawcze do ustawy jako podstawy prawne regulujące stan prawny nieruchomości na terenie R.P. – zasady i tryb pozyskiwania informacji z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych.
 4. Prawidłowa analiza treści księgi wieczystej na bazie przykładów oraz rodzaje i znaczenie wpisów do księgi wieczystej – rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
 5. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi jako podstaw prawne ewidencji gruntów i budynków w zakresie ich administracyjnego rejestru – zależność oraz waga i znaczenie wpisów w ewidencji gruntów i budynków a wpisy w systemie ksiąg wieczystych.
 6. Rodzaje obciążeń nieruchomości ujawniane w księgach wieczystych oraz zasady ich wykreślania z ksiąg wieczystych – case study.
 7. Ustawa kodeks cywilny, ustawa o własności lokali i spółdzielniach mieszkaniowych oraz o kształtowaniu ustroju rolnego jako podstawy praw do nieruchomości.
 8. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy jako podstawy prawne do inwestowania w nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem – obszary rewitalizacji, obszary zamknięte i podlegające administracji specjalnej – ograniczenia w inwestowaniu, prawo pierwokupu.
 9. Rejestr zabytków – wpisy indywidualne nieruchomości wraz z obiektem a ochrona obszarowa jako forma pośrednia – znaczenie prawne dla inwestycji i możliwość realnego zainwestowania w nieruchomość a zgoda konserwatora zabytków – procedura i formy prawne.
 10. Przepisy związane z ochroną środowiska, odziaływaniem na środowisko – związane z tym ograniczenia w możliwości inwestowania oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości.
 11. Różne rodzaje praw do nieruchomości; własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkownie, najem, dzierżawa, samoistne posiadanie i inne rodzaje praw do nieruchomości – omówienie szczegółowe katalogu w/w praw i ich znaczenia dla obrotu nieruchomościami.
 12. Przepisy ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy jako podstawy prawne związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych – rozdział VI prawa budowlanego.
 13. Dokumentacja obiektu budowlanego i książka obiektu budowlanego jako podstawy prawne do oceny stanu technicznego i faktycznego obiektu budowlanego w praktyce inwestora – omówienie katalogu zagadnień – case study – katalog obowiązków właściciela/użytkownika/zarządcy nieruchomości.
 14. Zagadnienie samowoli budowlanej i możliwość jej legalizacji po zmianie przepisów prawa budowlanego od dnia 19 września 2020r. – znaczenie prawne i faktyczne dla właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych.
 15. Zakres przedmiotowy informacji udzielanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie nieruchomości i ich znaczenie dla właścicieli i użytkowników nieruchomości – case study.
 16. Konkluzje ze szkolenia – dyskusja – panel końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Czarny Potok w centrum Zakopanego to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, tworzą dogodne warunki zarówno do nauki jaki i odpoczynku.

W hotelu znajdą Państwo: strefę wellness, day spa, sale konferencyjne, dostępny 24 h barek.

1800 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały pomocnicze,
 • imienne certyfikaty,
 • zakwaterowanie w pokoju 2 osobowy, dopłata do pokoju 1 osobowego – 150 zł netto
 • wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu,
 • miejsce parkingowe.

900 zł + 23% VAT obejmuje:

 • udział w szkoleniu online (webinar z wykorzystaniem Microsoft Teams) w dniach 14-15.10.2021 roku,
 • materiały pomocnicze,
 • imienne certyfikaty,

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 13.10.2021 roku (od godz.14.00) do 15.10.2021 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 13.10.2021 roku do obiadu 15.10.2021 roku.

Agenda szkolenia

13 października 2021 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

14 października 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

15 października 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00 – obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA