Zarządzanie i motywowanie pracowników

24 maja 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 – webinarium

Właściwe zarządzanie kieruje wysiłek pracowników we właściwe miejsca. Odpowiednia motywacja sprawi, iż pracownicy bardziej angażują się w osiąganie celów organizacji. Szkolenie ma wskazać kluczowe elementy w zarządzaniu, takie jak planowanie, organizowanie, kontrola i motywowanie. Uczestnicy w jego trakcie będą poznawali (i wykonywali w ramach symulacji) poszczególne działania kierownicze. Będą także udzielali sobie nawzajem informacji zwrotnych, ćwicząc tym samym również tę umiejętność. Efektem szkolenia będzie znajomość podstawowych kompetencji managerskich.

JAROSŁAW KUCHARSKI – trener, konsultant, wykładowca akademicki. Szkolenia i działania doradcze prowadzi od 15 lat. Specjalizuje się w szkoleniach i usługach doradczych z zakresu tak zwanych umiejętności miękkich (komunikacji, negocjacji, motywacji pozafinansowej, wspierani rozwoju indywidualnego) oraz przywództwa i etyki w organizacjach. Współpracował miedzy innymi z PWC Polska, , Europejskim Centrum Spraw Pracowniczych. Opublikował miedzy innymi: „Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury” (współautorstwo) oraz „Liderzy związków zawodowych – edukacja przez całe życie„. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych. Wykłada w Akademii Ignatiaum w Krakowie.

 1. Specyfika pracy kierowniczej.
  • Manager a pracownik „linowy” – podobieństwa i różnice.
  • Rola managera: planowanie, organizowanie, kontrola i motywowanie.
 2. Umiejętność planowania zadań.
  • Podstawy planowania – analiza celów, rozbicie ich na poszczególne działania.
  • Analiza czaso- i pracochłonności działań.
  • Wskazanie kluczowych kompetencji niezbędnych do wykonania zadań.
 3. Organizacja pracy.
  • Dobór pracowników do zadań według kompetencji.
  • Przekazanie celu pracy, struktury zadań oraz poszczególnych zadań.
  • Określenie zadań w czasie, wskazanie na kryteria sukcesu oraz sposoby mierzenia stopnia wykonania zadań.
 4. Kontrola wykonania zadań.
  • Wykorzystanie elementów planowania do właściwej kontroli wykonania zadań.
  • Obiektywna kontrola postępów w osianiu celu – dobór wskaźników.
  • Posługiwanie się narzędziami ułatwiającymi kontrolę i planowanie (np. wykres Gantta).
 5. Motywowanie pracowników.
  • Motywowanie płacowe – szanse i ograniczenia.
  • Motywowanie poza płacowe: (uznanie, praca sensowna, elastyczny czas pracy) – szanse i ograniczenia.
  • Właściwy dobór narzędzi motywacyjnych.

W trakcie webinarium będą stosowane interaktywne metody szkoleniowe takie jak symulacje czy odgrywanie ról oraz prezentacje. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Harmonogram szkolenia
  • 08.45 – 09.00 logowanie
  • 09.00 – 10.30 szkolenie
  • 10.30 – 10.45 przerwa
  • 10.45 – 12.15 szkolenie
  • 12.15 – 12.30 przerwa
  • 12.30 – 14.00 szkolenie

2. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer z dostępem do internetu (wskazany dostęp do mikrofonu i kamery),
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

3. Dokumenty do pobrania