Umowy o roboty budowlane w tym problematyka rękojmi i gwarancji

TERMIN

28-30 czerwca 2021 roku – Zakopane, Hotel Belvedere

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, analizy treści konkretnych umów oraz rozwiązywania problemów praktycznych tzw. kazusów.

Grupa docelowa: Specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane, kierownicy robót.

Po zakończony szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili oceniać zapisy umów o roboty budowlane, znać ich konsekwencje,
 • znajdować błędy i zapisy niekorzystne,
 • potrafili przeprowadzić proces reklamacji. 

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( analiza umów, pełnomocnictwa, odpisu z KRS, aneksu… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana
 • omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

RADOSŁAW PAWEŁEK – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa energetycznego, prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Reprezentuje czołowe firmy z branży energetycznej działające na południu Polski, w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, problematyki związaną z obsługą klienta, jak również reprezentacja Klientów przed URE i UOKiK. 

 1. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
 2. Zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu.
 3. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru).
 4. Wynagrodzenie za prace dodatkowe.
 5. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu.
 6. Rozliczenie kontraktu in minus.
 7. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora.
 8. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
 9. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
 10. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 11. Gwarancja należytego wykonania umowy: czas obowiązywania, sposób udzielenia, uprawnienia z niej wynikające, znaczenie.
 12. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).
 13. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 14. Uprawnienia w razie rękojmi: żądanie naprawy, oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpienie od umowy.
 15. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym.
 16. Termin powiadomienia o wadzie.
 17. Wada a wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne).
 18. Czy zamawiający może sam usunąć wady na koszt wykonawcy?
 19. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?
 20. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane.
 21. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary…).
 22. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
 23. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców.
 24. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane:
  • na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych,
  • problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych,
  • problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji,
  • problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja,
  • roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej,
  • sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy.
 25. Problematyka umów o podwykonawstwo.
 26. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 27. Pułapki w umowa o roboty budowlane.
 28. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń).
 29. Zasady sporządzania aneksów,

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Belvedere Resort & Spa,

Zakopane, Droga do Białego 3

Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie (basen i sauna do dyspozycji):
Od 28.06.2021 roku (od godz.14.00) do 30.06.2021 roku (do godz.11.00)
Wyżywienie:
od kolacji 28.06.2021 roku do obiadu 30.06.2021 roku.

Agenda szkolenia

28 czerwca 2021 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie gości,
• 19:00 – kolacja.

29 czerwca 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 10:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – 15:00 – obiad,
• 15:00 – 17:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 19:00 – kolacja.

30 czerwca 2021 roku
• 08:00 – śniadanie,
• 09:00 – 14:00 – zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
• 14:00 – wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
• 14:00 – 15:00- obiad.

DOKUMENTY DO POBRANIA